Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze

  • Marta Pisarek Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Barbara Krochmal-Marczak Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Magdalena Dykiel Uniwersytet Rzeszowski
  • Lidia Sieczkowska Uniwersytet Rzeszowski
  • Monika Klamut Uniwersytet Rzeszowski

Abstrakt

Celem badań była inwentaryzacja wybranych zasobów przyrodniczo-technicznych producentów rolnych gminy Haczów i Korczyny oraz sposobów ich wykorzystania w kontekście Dobrej Praktyki Rolniczej i zrównoważonego gospodarowania agrosystemem. W badaniach brało udział 50 rolników. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że podejmowali oni podobne decyzje produkcyjne niezależnie od położenia gospodarstw (obszar Czrnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, poza obszarem), wielkości produkcji (towarowe, na własne potrzeby), wykształcenia rolnika (wyższe i rolnicze, inne). Rolnicy mieli świadomość odpowiedzialności za środowisko, choć w tym zakresie ograniczali się do nielicznych działań (np. aktualnych badań technicznych opryskiwaczy). W niektórych przypadkach stwierdzono uchybienia w stosowaniu i przechowywaniu przemysłowych środków produkcji (nawozów i pestycydów). 

Bibliografia

ADAMSKA H., 2006, Wybrane aspekty ochrony środowiska w opinii producentów rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. 8, z. 4.
BAUM R., 2006, Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym, Roczniki Naukowe SERiA, t. 8, z. 1.
BERA M., 2014, Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych, Progress in Economic Sciences, nr 1.
BŁAŻEJ J., PISAREK M., 2000, Aktualny stan ochrony roślin w gospodarstwach indywidualnych województwa podkarpackiego, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 40 (1).
GAMRAT R., BURCZYK P., 2007, Skład gatunkowy śródpolnych zadrzewień grupowych na równinie Wełtyńskiej, Woda. Środowisko, Obszary Wiejskie, t.7, z. 1 (19).
GOTKIEWICZ W., 2014, Wpływ sieci Natura 2000 na działalność gospodarstw rolnych położonych na terenie obszarów specjalnej ochrony „Ostoja Warmińska” i „Przełomowa Dolina Narwi”, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 1(45).
JAKUBOWSKI W., 2007, Próba oceny różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Polski, Woda. Środowisko. Obszary wiejskie, t. 7, z. 1 (19).
JORDAN N., BOODY G., BROUSSARD W., GLOVER J. D., KEENEY D., MCCOWN B. H., MCISAAC G., MULLER M., MURRAY H., NEAL J., PANSING C., TURNER R. E., WARNER K., WYSE D., 2007, Sustainable development of the agricultural bio-economy, Science, vol. 316.
KĘDZIORA A., 2007, Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych, Fragm. Agron., nr 3 (95).
KŁODZIŃSKI M., 2010, Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000, Wieś i Rolnictwo, nr 1(146).
KUŚ J., KOPIŃSKI J., 2006, Oddziaływanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
MICKIEWICZ B., GOTKIEWICZ W., 2010, Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 45.
MROCZEK J. R., KOSTECKA J., KORCZYŃSKA M., 2013, Ocena roli programu rolnośrodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki środowiskowej, Inżynieria Ekologiczna, nr 34.
PEREPECZKO B., 2012 a, Drobne gospodarstwa rolne na wiejskich obszarach Natura 2000, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1.
PEREPECZKO B., 2012 b, Postawy proekologiczne mieszkańców wsi i ich uwarunkowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 95.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz. U. z 2013 r., po. 888.
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
PISAREK, Marta et al. Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/97>. Data dostępu: 03 luty 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/014.