Identyfikacja opcji polityki gospodarczej i ich związku z inflacją i bezrobociem

  • Bogna Kopeć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

Zmiana ustroju gospodarczego po 1990 r. niosła ze sobą wiele wahań w otoczeniu makroekonomicznym. Artykuł dotyczy dwóch nieodzownych zjawisk zachodzących w gospodarce wolnorynkowej, jakimi są inflacja i bezrobocie. Obszar badań artykułu dotyczy przemian procesu inflacji oraz wahań poziomu bezrobocia w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza prowadzona po części przez Bank Centralny i przez rząd, może za pomocą narzędzi oddziaływać na kształtowanie się poziomu inflacji i bezrobocia. Do tych narzędzi należą m.in. stopy procentowe i deficyt budżetowy. Metodologia badań opiera się na modelu wahadła. Polityka gospodarcza została wyznaczona jako syntetyczny wskaźnik wypadkowej dwóch polityk – monetarnej i fiskalnej. Przy pomocy modelu wahadła ustalono, jaki charakter miała prowadzona polityka monetarna i fiskalna oraz jak finalnie kształtowała się polityka gospodarcza. Przez dominację opcji którejś z polityk rozumie się, iż w czasie cykli koniunkturalnych poziom stopy inflacji lub deficytu wahał się silniej w celu stabilizacji gospodarczej. Jednym z etapów badań było przeanalizowanie prowadzonej polityki monetarnej i wykazanie czy istnieje związek pomiędzy kształtowaniem się stóp procentowych a kształtowaniem się stopy inflacji. W podobny sposób przeanalizowana została polityka fiskalna. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy prowadzona polityka gospodarcza była słuszna i racjonalna, oraz czy miała faktyczny wpływ na sytuację gospodarczą i w jakim stopniu.

Bibliografia

Begg D., Discher S., Dornbusch R., 2007, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Blanchard O., 2011, Makroekonomia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Blaug M., 1994, Teoria Ekonomii, Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Burda M., Wyplosz C., 2013, Makroekonomia. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Czyżewski A., Kułyk P., 2010, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991–2008, Ekonomista 2010/2 s. 189-212.
Jarmołowicz W., 2010, Ekonomia zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
Kryk B., 2012, Polityka gospodarcza – teoria i praktyka, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
Kwiatkowski E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
MilewskI R., 2009, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Oleksiuk A., Białek J., 2008, Makroekonomia, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Pająk K., Tomidajewicz J.J., 2011, Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Pancer- Cybulska E., 2012, Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Sławiński A., 2011, Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
Stacewicz J., 2011, Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków.
Zięba S., Mazurkiewicz E., 2007, Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Bazy danych OECD. StatExtracts (on-line) 2013, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 20.04.2014].
Opublikowane
2015-04-18
Jak cytować
KOPEĆ, Bogna. Identyfikacja opcji polityki gospodarczej i ich związku z inflacją i bezrobociem. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, kwi. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/36>. Data dostępu: 19 kwi. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/002.