Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym i ich uwarunkowania

  • Ewelina Łucek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

W artykule zaprezentowano kształtowanie się bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, a także na świecie. W oparciu o kwerendę literatury została zbudowana część empiryczna, dzięki której można było dokonać diagnozy napływów oraz odpływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w formie greenfield na świecie. Z zawartych danych dotyczących inwestycji zagranicznych typu greenfield dobrze widoczna jest dominująca pozycja Wschodniej i Południowo – Wschodniej Azji. W pracy został również przedstawiony skumulowany poziom inwestycji w Polsce oraz polskich inwestycji za granicą, dzięki któremu można zauważyć, że Polska jest krajem, który o wiele więcej przyjmuje kapitału zagranicznego, aniżeli sama inwestuje za granicą. Przeprowadzone badania ukazują, iż głównymi regionami atrakcyjnymi dla inwestorów zagranicznych w przemyśle spożywczym są województwa: wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie i opolskie. Na ich terenie zlokalizowano zakłady produkcyjne przeszło 30 przewodnich międzynarodowych producentów żywności. 

Bibliografia

AMBROZIAK Ł., 2013. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym – inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskie za granicą, http://www.ierigz.waw.pl/ (dostęp 14.04.2015).
CHRUPEK Z., 1999. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w: Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania, Sadowski Z. (red.), Warszawa.
DROŻDŻ J., FIRLEJ K., MORKIS G., MROCZEK R., SZCZEPANIAK I., SZYMAŃSKI M. 2012, Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
DWORZECKI Z., NOWAK A., UMIŃSKI S. 1996. Mapa ryzyka inwestycyjnego w krajach Europy Środ¬kowo-Wschodniej, Gdańsk.
FIRLEJ K, MAKARSKA A., 2012. Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae, Szczecin.
FIRLEJ K., ŻMIJA D. 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
GUZEK M. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze.Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa.
KRUGMAN P. R., OBSTFELD M. 1997. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
OECD Benchmark Definition Direct Investment – Third Edition, Paris 1996, http://www.oecd.org/investment/investment-policy/2090148.pdf (dostęp 12.04.2015).
Poczta W. 2011. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku – wizje zmian, w: Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, Czyżewski A., (red. nauk.), Poczta W., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Polish Information and Foreign Investment Agency, 2015. Food processing sector in Poland, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24336 (dostęp 04.04.2015).
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013. Sektor spożywczy w Polsce,Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744 (dostęp 12.04.2015).
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2014. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 r., Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21692 (dostęp 13.03.2015).
RYMARCZYK J.2001. Formy handlu zagranicznego, w: Handel zagraniczny: organizacja i technika, Rymarczyk J., (red.), Warszawa.
SAWICKA M., MOTYCZKA M. 2007, nr 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2006 roku, Zeszyty naukowe WSOWL
SKAWIŃSKA E., SOBIECH-GRABKA K.,. Nawrot K. 2010. Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
United Nations Conference On Trade and Development, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan, United Nations, New York and Geneva, 2014. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf, (dostęp 14.04.2015).
Ustawa z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885, z późn. zm.
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
ŁUCEK, Ewelina. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym i ich uwarunkowania. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/96>. Data dostępu: 19 cze. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/013.