Uwarunkowania zmian przemysłu spożywczego w polsce na tle wyników finansowych

  • Malwina Białas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

W ciągu ostatniego dwudziestolecia polski sektor spożywczy przeszedł znaczące przeobrażenia. Stanowił jedną z branż, które najszybciej odrodziły się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową, stając się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu sektora Polska weszła do czołówki nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności. Efektem rozwoju przemysłu spożywczego jest m.in. niezwykły sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw. Działalność modernizacyjna została wywołana koniecznością dostosowania przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, a także wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu posłużono się metodą analizy porównawczej, dokonano zestawienia wyników finansowych przemysłu finansowego w wybranych obszarach, a także odniesiono się do nich przez pryzmat zachodzących zmian w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.

Bibliografia

CZTERNASTY W., CZYŻEWSKI B., 2007. Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza, tendencje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
CZYŻEWSKI A., SMĘDZIK K., 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
FIRLEJ K. 2009. Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wydawnictwo Wieś Jutra sp. z o.o. Warszawa-Poznań – Olsztyn.
FIRLEJ K., 2010. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-szczecin.
FIRLEJ K., ŻMIJA D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
GRZYBOWSKA B., 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
NURZYŃSKA I., Poczta W., 2014. Polska Wieś 2014 – raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Sektor spożywczy w czasie i w przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora; 2011. Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska; http://www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/PRODUKCJA_SPOZYWCZA_XI_2011.pdf, (dostęp: 10.05.2015).
Sektor spożywczy w Polsce – Profil sektorowy, 2013. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Departament Informacji Gospodarczej.
URBAN R. 2009. Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, IERiGŻ – PIB, Warszawa; http://warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 10.05.2015).
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
BIAŁAS, Malwina. Uwarunkowania zmian przemysłu spożywczego w polsce na tle wyników finansowych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/95>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/012.