Regulacje organizacyjne i prawne warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w Polsce

  • Agnieszka OWSIAK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej znacząco wpłynęło na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora rolno- spożywczego. Jednolity Rynek Europejski stał się szansą dla polskich rolników, producentów a także sprzedawców oraz stwarzał możliwości pozyskiwania nowych partnerów handlowych, a w związku z tym umożliwiał poszerzenie rynków zbytu. Wejście naszego kraju do strefy wolnego handlu znosiło bariery handlowe,  techniczne lub fizyczne umożliwiając tym samym swobodny przepływ towarów między państwami Wspólnoty. Ponadto członkostwo w Unii Europejskiej znacząco przyspieszyło proces modernizacji oraz restrukturyzacji sektora rolno spożywczego związanego bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W związku z powyższym, w niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu krajowego oraz unijnego ustawodawstwa na funkcjonowanie polskich podmiotów sektora rolno spożywczego. Przedstawiono podstawowe wymogi prawne oraz organizacyjne obowiązujące w krajowym prawie żywnościowym w okresie przedakcesyjnym oraz zmiany, które zaszły na skutek wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. 

Bibliografia

Biskup D., Borowy T., Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności- cz. I „Transport wewnętrzny i magazynowanie”, Nowoczesne Hale 5/14.
Cieślewicz W. 2011. Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26): 5-15, Warszawa.
CODEX ALIMENTARUS, General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969.
Czarny E. [red.], 2005. Gospodarka Polska na przełomie wieków od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Firlej K., 2008. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Firlej K., 2011. Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG spożywczy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87.
Firlej K., 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w warunkach unijnych, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy, Roczniki Ekonomiczne nr 3.
Firlej K., Żmija D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Grabowski M. L., Bezpieczeństwo żywności- system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej, http://www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Grabowski.pdf (dostęp: 25.03.2015).
Kowalczyk S. [red.], 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014. Polski sektor rolno- żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian, Warszawa.
Morkis G. 2005. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 20, Warszawa.
Morkis G., 2006. Stopień wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym w: ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (48).
Rasz H. 2003. Dostosowanie polskich norm żywnościowych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/i-961.pdf (dostęp: 25.03.2015).
Rudy M. 2006. Zasady ogólne prawa żywnościowego w: Życie weterynaryjne, Krajowa Izba Lekarsko- Weterynaryjna, 89(9).
Wengler L.i in. [red], Prawo żywnościowe. Przegląd rozporządzeń Unii Europejskiej, Tom I, wyd. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2013.
Wierzejska R., luty 2015. Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej w: Przemysł spożywczy, Tom 69, Warszawa.
Wojciechowski P., 2011. Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym w: Przegląd Prawa Rolnego, Nr 1 (8)-2011.
Wojciechowski P. 2014. Organy urzędowej kontroli żywności w Polsce w: Kontrola państwowa, Tom 1, nr 1/styczeń-luty/2014.
Akty prawne
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 287.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych,
Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 44.
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
OWSIAK, Agnieszka. Regulacje organizacyjne i prawne warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/63>. Data dostępu: 08 gru. 2021 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/018.