Przyszłość sektora rolno – spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego

  • Magdalena KIEŁBASA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania stanu obecnego oraz prognoz na przyszłość dotyczących sektora rolno – spożywczego w Polsce. Dokonano oceny zagadnień takich jak stan polskiego rolnictwa, jego szanse rozwojowe, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, czy wizja rozwoju sektora w przyszłych latach. W opracowaniu podjęto próbę określenia istoty sektora rolno – spożywczego oraz jego znaczenia w całej gospodarce narodowej. W pracy przedstawiono analizę SWOT polskiego rolnictwa, oraz wnioski i opinie sformułowane na jej podstawie. Stwierdzono m.in. że stan rolnictwa poprawia się, jednak należy wyeliminować szereg problemów, z którymi się ono boryka, a także korzystać z licznych szans rozwoju, którymi są w szczególności środki finansowe w Unii Europejskiej. Dokonano także gruntownej analizy przedsiębiorstw działających w branży spożywczej, ich czynników konkurencyjnych a także obszarów wymagających poprawy. Określono także przyszłe kierunki rozwoju sektora rolno – spożywczego w ujęciu perspektywicznym. Prognozy są korzystne i zawierają głównie nowe, światowe kierunki eksportu polskiej żywności, a co za tym idzie zaistnienia na nowych rynkach.

Bibliografia

Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi –wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo 4 (165).
Czyżewski A., Stępień S., 2014, Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), zeszyt 3, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Drabik L, Sobol E.,2013, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Drożdż J., Mroczek R., Rowiński J., Szczepaniak I., Urban R., Wigier M., 2012, Analiza potrzeb i kierunków wsparcia przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w latach 2014 – 2020, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K., 2010, Globalizacja i integracja europejska –szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu, „Zeszyty Naukowe SGGW”, Warszawa.
Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr.3.
Firlej K., Michna W., Wierzbicki K., 2011, Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K., Makarska A., 2012, Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensi”, Oeconomica 68.
Firlej K., Szymański M., 2012, Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego[w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2),red. nauk. R. Mroczek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K., Żmija D., 2014, Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Nurzyńska I, Poczta W., [red], 2014, Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Obiedzińska A., 2013,Ekspertyza: Przemysł spożywczy” pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów.
Świadek A., 2013, Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Urban R., 2005, Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe,”Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 7, nr 7.
Wasilewski M., Wasilewska A., Bezat A., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego: stan wiedzy i kierunki dalszych badań, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Winiarski B., 2008,Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
KIEŁBASA, Magdalena. Przyszłość sektora rolno – spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/61>. Data dostępu: 04 paź. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/016.