Rynek konkurencyjny i źródła jego przewagi w subsektorze elektroenergetycznym

  • Kazimierz Pająk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Grzegorz Kinelski Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, IAEE, Polska

Abstrakt

Subsektor elektroenergetyczny w obszarze konkurencyjności jest znacznie zróżnicowany w zależności od obszaru, który badamy. Wytwarzanie energii, przesył czy też obszar dystrybucji posiadają całkiem odmienną charakterystykę konkurencyjności, niż takie obszary jak obrót energią elektryczną. W obszarze wytwarzania przewagę konkurencyjną buduje m.in.: umiejętne poruszanie się na rynku paliw oraz celowe inwestycje wpływające na sprawność i efektywność urządzeń. W obszarze dystrybucji, mimo naturalnego monopolu, pojawiają się na rynku także takie OSD-n, które dynamicznie odbierają udziały w rynku nowobudowanych przyłączeń. Obszar obrotu można z powodzeniem porównać do innych segmentów rynku konkurencyjnego, gdzie występuje sprzedaż masowa usług i produktów.

Bibliografia

ADAMKIEIWICZ-DRWIŁŁO H. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

ARE (2012), Statystyka elektroenergetyki polskiej. Warszawa.

BAEHR J., STAWICKI E., ANTCZAK J. (2003), Prawo Energetyczne. Komentarz, Domański Zakrzewski Palinka, Zakamycze.

BAKIER B., WEREDYK K. (2000), Istota i mechanizm konkurencyjności, [in:] Grabowiecki J., Wnorowski H. (2000), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

BHATTACHARYYA S. C. (2011), Energy Economics. Concepts, Issues, Markets and Governance. London. Springer.

BIEŃKOWSKI W. (2000), Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? [in:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych – wyzwania dla Polski, Materiały z konferencji międzynarodowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

BIGGAR D. R., HESAMZADEH M. R. (2014), The economics of electricity markets. Noida. Wiley.

BITKOWSKA A. (2010), Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa. Difin.

Biuletyn – Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Wydawnictwo UOKiK, Warszawa 2010.

CHARNES A., COOPER W. W., RHODES E. L. (1978), Measuring the efficiency of decision making units.

CHRZAN E. (2001), Postawy polskiego konsumenta wobec intensywnej promocji oraz naruszania jego praw (w ś wietle badań), [in:] Marketing przyszłości trendy. Strategie.Instrumenty przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, Zeszyt naukowy numer 661, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 35.

CISZEWSKI W. (2010), Procedura tworzenia polskiej polityki energetycznej, Biblioteka Regulatora.

CLARK B. (2000), Managerial perceptions of marketing performance: efficiency, adaptability,effectiveness and satisfaction.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, The competitiveness of business--related services and their contribution to the performance of European enterprises, COM(2003) 747 final, Brussels, 4.12.2003, Annex II, p. 34.

CZARNECKA M. (2013), Konsument na rynku energii elektrycznej. Warszawa. C.H. Beck.

DIETL M., MAKOWSKI K. (2010), Monopolizacja, demonopolizacja, niepewność, Biblioteka Regulatora, Warszawa.

EPSTEIN M., MANZONI J. F. (1998), Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecard, European Management Journal.

EDVISSON L., MALONE M. (1997), Intellectual Capital: the proven way to establish your company’s real value by measuring it hidden brain power, Piotkus, Londyn.

EDWARDS W. D. (2010), Energy, Trading & Investing. Trading, Risk management and Structuring Deals in the Energy Markets. New York. Mc Graw-Hill Finance & Investing.

ESPINAS A. (1980), Les origines de la technologie, „Revue Philosophique de la France et de l’Etranger”, Paris, vol. XXX.

FLEJTERSKI S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

GLINKA B., GUDKOVA S. (2011), Przedsiębiorczość, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

GORYNIA M. (2000), Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, [in:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały dodatkowe, SGH, Warszawa Grupa Lizbońska, 2000, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.

GORYNIA M. (2001), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, [in:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Vol. IV, red. J. Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

GORYNIA M. (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

GORYNIA M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa.Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

GORYNIA M., ŁAŹNIEWSKA E. (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

GÓRSKA-WARSEWICZ H. (2005), Podstawy rachunkowości, Wyd. WSiP, Warszawa.

GRABOWIECKI J., WNOROWSKI H. (2000), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

ILLERIS S. (1996), The role of service activities in regional development: western and eastern Europe, [in:] Chatterli M., Domanski R. (eds), Urban and regional management in countries in transition. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

JANUSZKIEWICZ W. (2001), Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, [in:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pr. zb. pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa.

JANUSZKIEWICZ W. (2001), Konkurencyjność polskiego sektora usług, pod red. Kotowicz--Jawor J. Tom IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2001, Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona.

JANUSZKIEWICZ W. (2000), Konkurencyjność sfery usług a rola państwa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, [in:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, pod red. H. Podedwornego, J. Grabowieckiego i H. Wnorowskiego, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

JELONEK D. (2003), Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3.

KOTOWICZ-JAWOR J. (2001), Tom IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona.

MAJCHRZAK M. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna. Warszawa. Wydawnictwo CeDeWu.

MATUSIAK B. (2013), Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

OKÓLSKI M. (2002), Jaki model rynku energii? Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.

PAJĄK A., PAJĄK K. (2016), Bezpieczeństwo energetyczne – niskoemisyjność w rozwoju gospodarczym Wielkopolski, [in:] K. Pająk (red.) Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego. Warszawa.

PAWŁOWSKI J. (2005), Diagnoza potencjały innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, 2005.

PORTER M. E. (2000), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
STACHARSKA-TARGOSZ J. (2010), Rynek energii. Kraków. Politechnika Krakowska.

STANKIEWICZ M. J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [in:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.

SZABLEWSKI A. T. (2012), Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Warszawa.

SZCZYGIEŁ L. (2001), Model rynku energii elektrycznej, Seria wydawnicza „Biblioteka Regulatora”, Urząd Regulacji Energetyki.

ŚWITALSKI W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

WZIĄTEK-KUBIAK A. (2003), Konkurencyjność polskiego przemysłu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

ZIEMSKI K., LISSOŃ P. (red.) (2014), Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym. Poznań.

ŻMIJEWSKI K. (2011), Innowacyjne rozwiązania w energetyce – wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE. Warszawa.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
PAJĄK, Kazimierz; KINELSKI, Grzegorz. Rynek konkurencyjny i źródła jego przewagi w subsektorze elektroenergetycznym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/127>. Data dostępu: 07 cze. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/025.