Rozwój zrównoważony regionów w Polsce w ujęciu statystycznym

  • Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Globalna dyskusja nad problemami ekologicznymi zapoczątkowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz podjęte w jej efekcie działania związane z koniecznością zrównoważenia zaspokajania potrzeb człowieka z możliwościami wykorzystania zasobów naturalnych doprowadziły do sformułowania założeń rozwoju zrównoważonego. Idea ta zakłada poszukiwanie kompromisu i osiągnięcie harmonii między trzema głównymi filarami rozwojowymi: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Celem artykułu jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru badawczego i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porządkowania liniowego w ujęciu regionalnym w Polsce. Pomiar jest możliwy, ale niejednoznaczny. Ze względu na brak uniwersalnego zestawu mierników zasadniczym problemem pozostaje kwantyfikacja obszaru badawczego. Zaprezentowane w opracowaniu rozważania teoretyczne oraz empiryczne wyniki badań własnych stanowić mogą przyczynek do szerszej naukowej dyskusji w tym zakresie.

Bibliografia

BORYS T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju, [w:] red. nauk. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko, Białystok.

BORYS T. (2005), Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:]Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. nauk. T. Borys, Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.

BORYS T. (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 2011, vol. 6, no 2, s. 77.

BRZOSKA K., LEWANDOWSKA A. (2013), Wzrost gospodarczy w dobie zrównoważonego rozwoju, [w:] Problemy Gospodarki ŚwiatowejTom III, red. nauk. M. Kaczmarska, I. Pietryka, Instytut Badań Gospodarczych, PTE Odział w Toruniu, Toruń.

GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.

KLÓSKA R. (2015), Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

KULESZA M., OSTASIEWICZ S. (2011), Porządkowanie krajów Unii Europejskiej według poziomu zrównoważonego rozwoju, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długoszaw Częstochowie, Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V, Częstochowa

MARKOWSKA M. (2006), Wskaźniki do monitoringu realizacji polityki Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1129, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,Wrocław.

Our Common Future (1987), The Report of the World Commission on Environment and Development, New York.

PARADYSZ J. (2012), Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju, Przegląd Statystyczny numer specjalny 2.

Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2013), Eurostat, European Commission, Luxemburg.

SZEWCZUK A. (2010), Triada zależności przyczynowo-skutkowych: rozwój lokalny i regionalny – nowe zarządzanie publiczne – partycypacja obywatelska, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red. nauk. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej Nr 31/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

WALESIAK M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 449, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.

ZELIAŚ A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
KLÓSKA, Rafał. Rozwój zrównoważony regionów w Polsce w ujęciu statystycznym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/113>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/011.