Wyzwania i perspektywy udoskonalenia państwowej regulacji rozwoju potencjału pracowniczego

  • Екатерина Шило Бердянский университет менеджмента и бизнеса, Украина

Abstrakt

W artykule przedstawione są argumenty, potwierdzające fakt, że w nowoczesnych warunkach państwo pozostaje zasadniczym podmiotem regulującym rozwój potencjału pracowniczego i powinno gwarantować elastyczność polityki państwowej i jej ukierunkowanie na innowacyjny model rozwoju. Opracowano kierunki  kształtowania regulacji państwowej w zakresie procesu rozwoju potencjału pracowniczego poprzez wprowadzenie różnorakich stymulatorów o charakterze prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i programowo-docelowym, ukierunkowanych na zawodową orientacją systemu kształcenia ogólnoszkolnego i pozaszkolnego, sprofilowanie systemu kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki i rozwoju innowacyjnego, modelowanie systemu ciągłego dokształcania w czasie całego życia zawodowego.

Bibliografia

ГЕЄЦЬ М., ГАЛЬЧИНСЬКИЙ А. та ін., 2004 Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки. Шляхом європейської інтеграці. Видавництво ІВЦ Держкомстату України, Київ.
ЛЕВЧЕНКО О., 2009 Професіональний потенціал : регуляторні механізми інноваційного розвитку. Видавництво ТОВ «КОД», Кіровоград
ЛЕВЧЕНКО О., 2010 Концептуальні засади формування механізму державного регулювання інноваційного розвитку професіонального потенціалу. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць, Київ.
ЛІБАНОВА Е., 2010 Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків. Видавництво Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, Держкомстат України, Київ.
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 року №851–р, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-2009-%D1%80 (доступ: 3.06.2015)
Сайт информационно-аналитического агентства «Центр гуманитарных технологий, http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info (доступ: 3.06.2015).
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
ШИЛО, Екатерина. Wyzwania i perspektywy udoskonalenia państwowej regulacji rozwoju potencjału pracowniczego. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/91>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/009.