Ekonomiczne zmiany w przemyśle spożywczym w XXI wieku

  • Chrystian Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak polski przemysł spożywczy zmieniał się przed akcesją do Unii Europejskiej oraz w jej trakcie. Przedstawiono w nim szanse i zagrożenia dla przemysłu spożywczego oraz zaprezentowano jego mocne i słabe strony. Dokonane badania na temat stanu polskiego przemysłu spożywczego świadczą o jego dobrym stanie w okresie przedakcesyjnym oraz w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Modernizacja zakładów przetwórczych oraz wzrost jakości produktów przyczyniły się do wzrostu eksportu żywności na rynki państw należących do Unii Europejskiej oraz przekonania obywateli innych krajów do produktów pochodzących z naszego kraju. Unijne dofinansowanie, które miało na celu zmodernizowanie zakładów przetwórczych działających w sektorze rolno-spożywczym przyniosło pozytywny skutek. Polscy przedsiębiorcy mogą konkurować w sektorze rolno-spożywczym z przedsiębiorcami z państw należących do Unii Europejskiej. Metoda, która została zastosowana podczas pracy nad artykułem to metoda analityczno-opisowa. 

Bibliografia

CZYŻEWSKI A., SMĘDZIK-AMBROŻY K., 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
FIRLEJ K., 2010. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Z. 3, Warszawa – Poznań – Szczecin.
FIRLEJ K., Globalizacja i integracja europejska – szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 84 (2010), Warszawa 2010.
KNAP-STEFANIUK A., Przemysł spożywczy w Polsce. Cz. II Perspektywy i kierunki rozwoju , http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_knap12&nr=12 (dostęp: 27.05.2015).
ŁUKASIK W., 2011. Rynek rolno-spożywczy w Polsce. Dystrybucja w łańcuchu żywnościowym, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/497/11870.pdf.
MISALA J., 2005. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013, http://www.prow.sbrr.pl/index,5,75,pl.html (dostęp: 27.05.2015).
Programy unijne wdrażane w ubiegłych latach - SAPARD, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka/archiwum/programy-i-dzialania-wdrozone-w-poprzednich-latach/sapard.html (dostęp: 27.05.2015).
Programy unijne wdrażane w ubiegłych latach - Sektorowy Program Operacyjny - Rolnictwo 2004-2006, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka/archiwum/programy-i-dzialania-wdrozone-w-poprzednich-latach/spo-rolnictwo-2004-2006.html (dostęp: 27.05.2015).
SIKORSKA K., 2012, Wspólna Polityka Rolna w Polsce, http://uniaeuropejska.org/wspolna-polityka-rolna-w-polsce/ (dostęp: 27.05.15).
SIKORSKA K., 2012, Wspólna Polityka Rolna w Polsce, http://uniaeuropejska.org/wspolna-polityka-rolna-w-polsce/ (dostęp: 27.05.15).
TERESZCZUK M., 2013. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3) Potencjał konkurencyjny − wybrane elementy, IERiGŻ, Nr 73, Warszawa.
URBAN R., Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 27.05. 2015).
Opublikowane
2015-06-26
Jak cytować
FIRLEJ, Chrystian. Ekonomiczne zmiany w przemyśle spożywczym w XXI wieku. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, cze. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/74>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/022.