Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na rozwój sektora rolno - spożywczego w Polsce

  • Elżbieta GLIWA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

W sektorze rolno-spożywczym na przestrzeni lat wystąpiły istotne zmiany. W Polsce sektor rolno-spożywczy zaczął znacząco się rozwijać w latach 80. Pozytywne zmiany pojawiły się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa zostały zmodernizowane, dzięki dopłatom unijnym. Otworzyły się rynki zbytu poza granicami naszego kraju dla rolników. Wyniki przemysłu spożywczego wskazują, że polski sektor żywnościowy jest dość odporny na zjawiska kryzysowe. Decyduje o tym rozwijający się rynek krajowy. W związku z powyższym, w niniejszym artykule podjęto próbę oceny roli zmian restrukturyzacyjnych w długotrwałym rozwoju sektora rolno-spożywczego. Przedstawiono zmiany począwszy od lat 80, a następnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Bibliografia

Berdowski J.B, Wąsiewicz E.,1993, Produkcja przemysłu spożywczego 1992 roku, Przemysł spożywczy, nr 4.
Firlej K., 2009, Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań, Olsztyn, s. 84-89.
Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr.3.
Firlej K., Michna W., Wierzbicki K., 2011, Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Program Wieloletni 2011-2014, nr 30, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K., Szymański M., 2012, Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego [w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), red. nauk. Mroczek R., „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” Program Wieloletni 2011-2014, nr 35, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Mroczek R., Szczepaniak I., Urban R., 2010, Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa, Warszawa, nr 177
Sektor spożywczy w Polsce, 2011, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa
Szczepaniak I. (red.), 2008, Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską, seria Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 99, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Urban R.,1992, Przemiany własnościowe w przetwórstwie spożywczym, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.
Urban R.,1997, Prywatyzacja przemysłu spożywczego - ocena przebiegu i skutków, Przemysł Spożywczy, nr 9.
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
GLIWA, Elżbieta. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na rozwój sektora rolno - spożywczego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/62>. Data dostępu: 19 kwi. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/017.