Kapitał jako podstawowy zasób przemysłu spożywczego w latach 2008-2013

  • Joanna PASEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny kapitału jako podstawowego zasobu przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2008-2013. Opisano w nim zmianę koniunktury rolno-przemysłowej, znaczenie kapitału, strukturę kapitałową, a także pozycję przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kondycja finansowa przemysłu spożywczego jest zależna od racjonalnego zagospodarowania środków finansowych, które można je w różnoraki sposób zainwestować, a tym samym powiększyć kapitał. Ukazano, że stosunkowo dobra sytuacja przemysłu spożywczego wynika między innymi z tego, iż przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego wykazują jedne z najlepszych wyników ekonomicznych w kraju. Zaprezentowano wartość produkcji sprzedanej, która z roku na rok odnotowuje coraz lepsze wyniki. Nakłady inwestycyjne również odnotowały wzrost, najlepszymi obszarami w Polsce według zagranicznych inwestorów są województwa w centrum kraju, a także południowo- zachodnie. Badane dane świadczą, że stan finansowy firm przemysłu spożywczego poprawia się dzięki lepszej płynności finansowej oraz mniejszej stopie zobowiązań. Potencjał polskich firm przemysłu spożywczego jest ogromny. Artykuł kończą wnioski dotyczące obecnego stanu polskiego przemysłu spożywczego oraz prognozę wyników finansowych na najbliższe lata.

Bibliografia

Czyżewski B., 2012, Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
Departament Informacji Gospodarczej, 2013, Sektor spożywczy w Polsce, Profil sektorowy, Warszawa.
Drożdż J., Mroczek M., Tereszczuk M., Urban R., 2014, Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013,
Mroczek R.,(red.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf, (dostęp: 13.04.2015).
Firlej K., 2011, Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87, Warszawa.
Firlej K., 2011, Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf, (dostęp: 12.04.2015).
Firlej K., 2011, Wizja rozwoju rolnictwa Polski południowo-wschodniej w okresie do 2050 roku, [w:] Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 30, Warszawa.
Firlej K., 2011, Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy, [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 25, Warszawa.
Firlej K., Żmija D., 2014, Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.,2013, Relacje między kapitałem obrotowym a rentownościąw przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, http://jcea.agr.hr/articles/774651_Relacje_mi_dzy_kapita_em_obrotowym_a_rentowno_ci_w_przedsi_biorstwach_przemys_u_spo_ywczego_w_Polsce_pl.pdf, (dostęp: 1.04.2015).
GUS 2014, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014, Warszawa.
GUS 2014, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa.
Jaworska M., 2013, Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012, [w:]
Dziennik Agrobiznesu i Rozwoju Wsi, nr 4 (30), http://www.jard.edu.pl/pub/5_4_2013_pl.pdf, (dostęp: 31.03.2015).
Norvaišienė R., Stankevičienė J., 2012, The relationship of corporate governance decision on capital structure and company’s performance: Evidence from Lithuanian food and beverages industry companies, [w:] Economics and management: nr 17 (2), http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/viewFile/2170/1679, (dostęp: 30.04.2015).
Szczecińska B., 2014, Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,[w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 308(74), http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/566.pdf, (dostęp: 31.03.2015).
Tracy M., 1997, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Wyd. OLYMPUS, Warszawa.
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
PASEK, Joanna. Kapitał jako podstawowy zasób przemysłu spożywczego w latach 2008-2013. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/60>. Data dostępu: 03 luty 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/015.