Znaczenie otoczenia rynkowego w produkcji żywności w latach 2014-2013

  • Agnieszka HYCNAR Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie otoczenia rynkowego przemysłu spożywczego, inwestycji i ekspansji zagranicznej. Otoczenie rynkowe w danym sektorze gospodarczym stanowi zasadnicze źródło szans i zagrożeń, atutów i słabości. W całej gospodarce Polskiej występował deficyt kapitału krajowego dlatego potrzebny był napływ kapitału od inwestorów zagranicznych. Najważniejszym napływem kapitału są bezpośrednie inwestycje, które posiadają bardzo ważne źródła finansowania procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Znaczący szybki rozwój polskiego eksportu rolno- spożywczego sugeruje, że firmy krajowe z branży spożywczej będą coraz więcej dokonywać inwestycji za granicą. Ekspansja zagraniczna dla polskich firm była zauważana dopiero w latach po akcesji. W Polsce udział produktów  rolno- spożywczych w latach 2003-2013 w handlu zagranicznym znacząco wzrósł. W 2013 roku Polska znajdowała się na ósmym miejscu pośród państw Unii Europejskiej, biorąc do analizy eksport produktami rolno- spożywczymi. Odbiorcami polskich produktów rolno spożywczych są w przeważającym stopniu kraje Unii Europejskiej, do których kierowane jest około 80% eksportu rolno-spożywczego z Polski.

Bibliografia

Czekaj J., Dresler Z., 2005. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Czternasty W., Czyżewski B., 2007, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Teoria, analiza, tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2006. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Dąbrowski A., 2009. Podstawy techniki w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
Firlej K., 2008.Rozwój przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
Firlej K., Szymański M., 2012.Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
Firlej K., Żmija D., 2014.Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Kraków.
Lizińska W., 2010, Proces integracji europejskich a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno żywnościowego, Olsztyn.
Olszańska A., Szymańska J., 2014.Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej nr 361, Wrocław.
Pierścionek Z., Jurek- Stępień S., 2006, Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Weis T., 2011. The global Food economy: The bat tle for The future of farming, ZedBooks 2011.
Czyżewski A.,Kułyk P., 2012. Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 99, z. 2; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2012_T99_z2_s45.pdf; dostęp 20.04.2015.
Firlej K., 2010. Globalizacja i integracja europejska- szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr84_s23.pdf, dostęp 20.04.2015.
Firlej K., 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spo-żywczego w warunkach unijnych, http://www.wtk.kpsw.edu.pl/kpsw/pobierz/wydawnictwo/re3/ 13Firlej.pdf, dostęp 22.04.2015.
Firlej K., 2014.Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Lublin, http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/04/Cele-i-zakres-innowacji-w-przedsi%C4%99biorstwach-przemys%C5%82u-spo%C5%BCywczego-w-Polsce.pdf, [dostęp 25.04.2015].
Hirsch R., http://rafalhirsch.blogspot.com/2013/08/najbardziej-niesamowity-kwarta-w.html, dostęp 12.03.2015
Koleśnikow M., Polski przemysł spożywczy, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24054,dostęp 10.03.2015
Kraciuk J., Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2008_T5%2820%29_s33.pdf,dostęp 2.04.2015.
Urban R., Przemysł spożywczy w Polsce, media.ingbank.pl/file/mediakit/78915/ .../ing_raport_spozywczy_2008.pl,dostęp 04.05.2015.
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
HYCNAR, Agnieszka. Znaczenie otoczenia rynkowego w produkcji żywności w latach 2014-2013. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/59>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/014.