Wymiar międzynarodowy przemysłu spożywczego w Polsce

  • Iwona Pyznar Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

Internacjonalizacja  jest to zjawisko charakteryzujące przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte. Uwarunkowane jest różnymi motywami, niesie za sobą zarówno koszty jak i korzyści. Artykuł pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie znaczenie dla procesów internacjonalizacji ma członkowstwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej można odnotować rosnącą pozycję polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego. Stają się one coraz bardziej konkurencyjne, co wynika z nowoczesnych technologii produkcji i dobrej renomy polskiej żywności. Przeprowadzone badania obejmują lata 2000-2014 i pozwalają zaobserwować zmiany w strukturze geograficznej eksportu produktów rolno-spożywczych. Od momentu przystąpienia do UE zauważalny jest szybki wzrost eksportu zwłaszcza w obrębie krajów europejskich. Wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw był możliwy dzięki napływom bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Fundusze i dotacje z UE pozwoliły wielu polskim firmom na zdobycie znaczącej pozycji również za granicą. Do oceny postępów w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw wykorzystano też analizę wskaźnika internacjonalizacji zarówno przed jak i po przystąpieniu do UE.

 

Bibliografia

Ambroziak Ł., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym-inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskie za granicą, Konferencja "Przemysł spożywczy-otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna", Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, UEK, Kraków.
ARR Biuro Analiz i Prognozowania, Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014r., www.arr.gov.pl (dostęp 21.04.2015).
Czyżewski A., Potrzeba koordynacji procesów globalizacji w skali światowej [w:] Mickiewicz P., (red.) Zrównoważony rozwój lokalny, AR w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 24–29.
Firlej K., 2009a, Globalizacja i integracja europejska – szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, Zeszyty Naukowe SGGW, 2009.
Firlej K., 2009b, Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań, Olsztyn.
Firlej K., 2010, "Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych", Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr.3.
Firlej K., 2011, "Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy", Eko-nomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr.87.
firma.polski-cukier.pl, (dostęp 16.04.2015).
Hadryś A., 2011, "Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych", Katedra Handlu Międzynarodowego, s.117.
Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014r., ARR, Biuro Analiz i Prognozowania, Warszawa 2014, www.arr.gov.pl.
maspex.com, (dostęp 17.04.2015).
morpol.com, (dostęp 21.04.2015).
Oziewicz E. [red.], Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006,
Szczepaniak I., 2011, Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12)", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t.11(26).
Wierzejski T., 2010, Kurs walutowy a internacjonalizacja sektora rolno-spożywczego w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.Roczniki Naukowe,t.12.
www.indykpol.pl, (dostęp 19.04.2015).
www.kamis.pl, (dostęp 19.04.2015).
www.mieszko.pl, (dostęp 19.04.2015).
www.mispol.com.pl, (dostęp 21.04.2015).
www.mokate.com.pl, (dostęp 21.04.2015).
www.pkmduda.pl, (dostęp 21.04.2015).
Opublikowane
2015-05-26
Jak cytować
PYZNAR, Iwona. Wymiar międzynarodowy przemysłu spożywczego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/58>. Data dostępu: 22 luty 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/013.