Ewolucja przekształceń organizacyjnych w sektorze rolno - spożywczym

  • Agnieszka BEZAK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie w jaki sposób struktury jednostek organizacyjnych w sektorze rolno-spożywczym kształtowały się na przestrzeni wieków i w jaki sposób wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na ich funkcjonowanie. Dokonując przydatności struktur organizacyjnych oceniono także stopień konkurencyjności sektora rolnego. 

Bibliografia

Czapliński P., 2006. Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków, nr 9.
Firlej K., 2011. Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG-Spożywczy [w:] Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego, Program Wieloletni 2011-2014 „ Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, „ Nowe Życie Gospodarcze’’ 2011, nr 10.
Firlej K., 2011. Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE4/21_firlej.pdf, (dostęp: 10.04.2015).
Firlej K., 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/13Firlej.pdf, (dostęp: 10.04.2015).
Firlej K., Michna W., Wierzbicki K., 2011. Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wiek, Program Wieloletni 2011-2014, , Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Firlej K, Żmija D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Hadryjańska B., Dolata M, 2013. Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
Mroczek R., 2011. Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) [w:] Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Program Wieloletni 2011-2014, wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, nr 4.
Rydz E., Jażewicz I., 1994. Przemiany struktury gałęziowo-przestrzennych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [ w:] Zachowanie przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarczych, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków.
Sopińska A., 2009. Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, Łódź.
Szczepaniak I.,2007. Competitiveness of the Polish Food Sector after the accession to the European Union, Wyd. The Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warszawa. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7802/1/sp07sz01.pdf, ( dostęp: 01.04.2015)
Urban R., Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 13.03.2015).
Urban R [red],2004. Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003, wyd. IERiGŻ, Warszawa, nr 121.
Woś A.,1998. Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej,[w:]„Problemy integracji rolnictwa” 1/99 [nr 13], Warszawa.
Zioło Z., 2000. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków, nr 1.
Opublikowane
2015-05-26
Jak cytować
BEZAK, Agnieszka. Ewolucja przekształceń organizacyjnych w sektorze rolno - spożywczym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/57>. Data dostępu: 19 kwi. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/012.