Klastering jako determinanta rozwoju konkurencyjnej branży farmaceutycznej – na przykładzie klastra Nutribiomed

  • Anna Skowrońska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

Ciągłe doskonalenie i podążanie za technologią wydaje się być szczególnie istotne w sektorze ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne niezbędny jest rozwój zaawansowanych technologii w branży medycznej i farmaceutycznej. Jedynie innowacyjne rozwiązania stwarzają szansę na przełom w leczeniu, np. nowotworów będących jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie. Podejście to doskonale ilustruje strategia określana jako open innovation, według której przedsiębiorstwa powinny czerpać z zewnętrznych źródeł, poprzez łączenie pomysłów komplementarnych do prowadzonych przez siebie działalności. Branża farmaceutyczna wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie nie tylko gospodarki, ale jest również ściśle powiązana z sektorem ochrony zdrowia, a co za tym idzie wpływa na poziom i jakość życia społeczeństw. W związku z tym szczególnie ważne staje się poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewnią swobodny przepływ wiedzy oraz dostęp do wysokospecjalistycznych technik, które z kolei pozytywnie wpłyną na stan zdrowia obywateli. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania skupiska farmaceutycznego powstałą w oparciu o badanie benchmarkingowe klastra Nutribiomed. Osiągnięte wyniki w wielu obszarach działalności potwierdzają zasadne wykorzystanie struktury grona w wysokospecjalistycznej branży, jaką jest rynek leków i wskazują na wiele korzyści związanych z funkcjonowanie w ramach jego struktury. 

Bibliografia

Bartusik K., 2010. Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem klastrów. Uwagi wstępne, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Kraków.
Borras S., 2011. Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Brodzicki T., Szultka S., 2004. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
Czarniawski H., 2002. Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
Darczuk A., Łokuciejewska A., 2011. Rola klastrów w rozwoju gospodarczym. NutriBioMed: studium przypadku, Studenckie Prace Prawnicze, Administracyjne
i Ekonomiczne, nr 9.
Deloitte, 2010. Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Duczmal W., Potwora W., 2010. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
Dzierżanowski M., 2012. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Dziobko R., 2012. Klaster jako jedna z form strategii przedsiębiorstw dająca trwałe przewagi konkurencyjne na przykładzie Klastra Nutribiomed, artykuł dostępny na stronie: http://www.nutribiomed.pl/ (dostęp dnia: 01.06.2014 r.).
Gorynia M., 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Grzeszczak J., 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Continuo, Wrocław.
Kuflowski M., 2010. Raport z badania „Analiza potencjału klastrów w obszarach technologicznych”, Krakowski Park technologiczny, Kraków.
Miszczak K., 2010. Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich regionów, PAN KPZK, Wrocław.
NOBE, 2010. Rola inwestorów z przemysłu farmaceutycznego w rozwoju gospodarczym Polski, Warszawa.
Pachciarek H., 2011. Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami, Master of Buissnes Administration, nr 1.
PARP, 2012a, Klastry w Polsce katalog 2012, Warszawa.
PARP, 2012b. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Warszawa.
Sosnowska A., 2007. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Radom.
Trziszka T., 2009. Transfer technologii w oparciu o model Klastra NUTRIBIOMED, Agencja Rozwoju Innowacji, Warszawa.
Portal internetowy: www.nutribiomed.pl
Opublikowane
2015-04-18
Jak cytować
SKOWROŃSKA, Anna. Klastering jako determinanta rozwoju konkurencyjnej branży farmaceutycznej – na przykładzie klastra Nutribiomed. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, kwi. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/41>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595//PES/02/006.