Culture industries w kreowaniu konkurencyjności miast w Polsce w latach 2009 – 2011

  • Edyta Monika Płaskonka-Pruszak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

W artykule dokonano wyjaśnienia tytułowych culture industries w myśl autorskiej definicji przemysłów kultury. Zarysowano również współczesne postrzeganie zależności między ekonomią (gospodarką) a kulturą. Następnie przedstawiono metodykę oraz przebieg procesu badawczego konkurencyjności miast kreatywnych według autorskiego narzędzia badawczego – Indeksu Konkurencyjności Miast Kreatywnych. Artykuł kończy przedstawienie wyników – rankingu miast kreatywnych oraz charakterystyka wspomnianego Indeksu.

Bibliografia

Florida, R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia
w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum.
T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
GUS, 2014, Wstępne wyniki satelitarnego rachunku kultury za 2008, Urząd Statystyczny w Krakowie, notatka informacyjna, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/wstepne-wyniki-satelitarnego-rachunku-kultury-za-2008-r-,1,1.html [dostęp: 05.01.2015].
Ilczuk, D., 2000, Rola przemysłów kultury w rozwoju miasta, w: Kultura w Warszawie, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
Ilczuk, D., 2012, Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jewtuchowicz, A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Klamut, M., 2008, Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Strzelecki,
Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Kosiedowski, W., 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Strzelecki, Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Landry, Ch., 2013a, Charles Landry’s CREATIVE CITY INDEX ... help your city
to discover how creative it is..., http://creativecitiesindex.org/ [11.04.2013].
Landry, Ch., 2013b, Creative City Index, http://charleslandry.com/themes/creative-cities-index/ [dostęp: 11.04.2013].
Lewandowski, P., Mućk, J., Skrok, Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Obserwatorium Kultury, Warszawa, http://ibs.org.pl/site/upload/publikacje/ObserwatoriumKultury/znaczenie%20gospodarcze%20sektora%20kultury%20-%20raport%20IBS.PDF [dostęp: 23.10.2013].
Ładysz, I., 2009, Konkurencyjność obszarów metropolitarnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego, CeDeWu Sp. z o.o., Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, Warszawa.
Markowski, T., 2000, Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów
w świetle procesów globalizacji gospodarki, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 30-38.
Pietrzyk, I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Porter, M.P., 1994, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Segers, K., Huijgh, E., 2006, Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries, Centre for Media Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Brussels http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/download/cemeso-08-complexity%20ambivalenc
e %20cultural%20industries.pdf [dostęp: 21.06.2013].
Smoleń, M., 2003, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
Stankiewicz, M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. 2 zm., TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
Strahl D., Sobczak, E., 1999, Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska,
w: Broszkiewicz, R. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 281, Wrocław.
Szomburg, J., 2002, Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski,
w: Szomburg, J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, IBnGR, Gdańsk, s. 9-12.
Throsby, D., 2010, Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zeliaś, A. (red.), 2002, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków.
Opublikowane
2015-04-18
Jak cytować
PŁASKONKA-PRUSZAK, Edyta Monika. Culture industries w kreowaniu konkurencyjności miast w Polsce w latach 2009 – 2011. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, kwi. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/40>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/005.