Ocena gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2011

  • Agata Gastecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

W wyniku wielu reform systemu ochrony zdrowia obecnie jednostką odpowiedzialną za finansowanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pomimo coraz wyższych środków finansowych, które płatnik przeznacza na opiekę zdrowotną, system ochrony zdrowia w Polsce nadal odznacza się znacznym nie dofinansowaniem. Narzędziem, które ułatwia poznanie i ocenę złożonych zjawisk oraz procesów zachodzących zarówno w omawianej, jak i innych jednostkach gospodarczych systemu jest analiza finansowa. Narodowy Fundusz Zdrowia jest monopolistą na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, dlatego też gospodarka finansowa prowadzona przez ten podmiot powinna opierać się na racjonalizacji wydatków względem osiąganych przychodów oraz na generowaniu stabilnego wyniku finansowego. Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że w latach 2005-2011 w majątku całkowitym jednostki dominowały aktywa obrotowe, co ma swoje uzasadnienie w specyfice prowadzonej działalności. Struktura kapitału własnego względem kapitałów obcych nie wykazywała korzystnych tendencji. Od 2009 roku na złą kondycję finansową podmiotu wskazywały: wynik finansowy, który osiągnął wartości ujemne oraz koszty przewyższające przychody. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wykazała wysoki poziom zadłużenia płatnika systemu ochrony zdrowia przy jednoczesnym prawidłowym wskaźniku płynności finansowej, który świadczył o zachowaniu przez jednostkę zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Bibliografia

Bednarski L., 2007. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
CBOS, 2012, Regionalne zróżnicowanie opinii o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej BS/48/2012.
Dudycz T., 2011. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
Dudycz T., 2000. Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
Dynus M., Kołosowska B., Prewysz- Kwinto P., 2005. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
Gabrusewicz W., 2009. Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009. Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
Hnatyszyn-Dzikowska A., 2013. Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej. Ujęcie teoretyczne, Ekonomia i Prawo, t. 12.
Nowicka S., Stankiewicz J., 2009. Analiza i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek, TNOiK, Toruń.
Olchowicz I., Tłaczała A., 2002. Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.
Sieńko A., 2013. Zdecentralizowana formuła wymaga udoskonalenia. Wiedza i praktyka, Warszawa.
Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
Sierpińska M., Wędzki D., 2000. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2005 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2006 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2007 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2008 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2009 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2010 (dostęp: 01.12.2014)
Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2011 (dostęp: 01.12.2014)
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013, poz. 330, 613.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
Opublikowane
2015-04-18
Jak cytować
GASTECKA, Agata. Ocena gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2011. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, kwi. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/38>. Data dostępu: 03 luty 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/003.