Rynek pracy dla osób 50+

  • Klaudia Lucius SKN Ekonomia w Medycynie Katedra Zdrowia Publicznego CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Edyta Simińska SKN Ekonomia w Medycynie Katedra Zdrowia Publicznego CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na kształtowanie gospodarki jest w dzisiejszych czasach jednym z priorytetowych tematów do rozważań politycznych. Tendencja wzrostu populacji 50+ w ogólnej liczbie ludności, zauważalna jest w większości wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Sytuacja ta skłania państwa o zmieniającej się strukturze demograficznej do wprowadzania rozwiązań, które doprowadzą do wydłużonej aktywności osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Najlepszym tego przykładem są Niemcy, gdzie po wprowadzeniu strukturalnych reform rynku pracy, poziom zatrudnienia w grupie 55+ wzrósł w ciągu 10 lat o 20%. Sprawne zarządzanie zasobami ludzi starszych jest konieczne dla zachowania równowagi w funkcjonowaniu gospodarki. Liczne przykłady dobrych praktyk z wybranych krajów europejskich wskazują na ogromną rolę edukacji jako instrumentu wykorzystywanego do ułatwiania funkcjonowania osobom starszym na rynku pracy oraz do uświadamiania pracodawców o konieczności zmian w ich przedsiębiorstwach. Kolejnym wykorzystywanym narzędziem są formy nietypowego zatrudnienia pozwalające na dostosowywanie czasu, miejsca pracy, form zatrudnienia, zakresu obowiązków i sposobu rozliczania wynagrodzenia. Działania te, aby były skuteczne, powinny być poparte odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Bibliografia

Adamiec, J., 2012, Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych, Studia BAS, nr 2 (30).
Fura, M., Fura, B., 2008, Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Woźniak M., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Golinowska, S., 2012, Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
GUS, 2010, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2008, Warszawa.
Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., Wyszkowska Z., 2009, Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe, w: Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Czech-Rogosz J., (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Janosik, E., Kułakowska, E., 2009, Aktywność zawodowa osób starszych w dobie starzenia się społeczeństwa, Medycyna Środowiskowa, vol. 12, nr 2.
Koradecka, D., Bugajska, J., 2004, Warunki pracy a aktywność zawodowa w starszym wieku, w: Wóycicka, I. (red), Później na emeryturę?, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Kochanowski, J., 2008, Wprowadzenie, w: Szatur-Jaworska, B. (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa.
Kryńska, E., 2006, Zasoby pracy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy, konsekwencje i sposoby ich ograniczania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
MGPiPS, 2003, Aktywizacja zawodowa i zmniejszanie transferów socjalnych dla osób w wieku przedemerytalnym, w: Raport „Racjonalizacja wydatków społecznych”, Warszawa.
O’Dempsey D., Beale A., 2011, Age and employment, European Commission, Luxemburg.
OECD, 2013, Employment rates by age gropu, w: OECD Factbook 2013. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Paris.
OECD, 2011, Pensions at a Glance 2011: Retriment-income System in OECD and G20 Countries, OECD Publishing, Paris.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, Dz. U. nr 185, poz. 1912.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Dz. U. nr 76, poz. 51.
Szukalski P., 2008, Aktywność zawodowa i plany odnośnie wieku przechodzenia na emeryturę, w: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności, Szukalski P., Oliwińska I., Bojanowska E., Szweda-Lewandowska Z., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r. poz. 637.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r., nr 99 poz. 1001 z późn. zm.
Walawander P., Hydzik P., 2012, Kuśnierz P., Analiza dobrych praktyk w krajach Unii Europejskiej w ramach projektu PI Indywidualny koszyk świadczeń osób 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, Lublin.
Opublikowane
2015-03-06
Jak cytować
LUCIUS, Klaudia; SIMIŃSKA, Edyta. Rynek pracy dla osób 50+. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, mar. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/35>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/001.