Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004-2013

  • Grzegorz Cembala

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano rolę jaką mieszkalnictwo odgrywa w kształtowaniu i rozwoju gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono opisowi obecnego zasobu mieszkaniowego, który pomimo niezwykle intensywnego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, nadal daleki jest od ideału i wykazuje obecnie tendencje, które być może w dalszym stopniu uniemożliwiać będą dostosowanie struktury rynku mieszkaniowego do potrzeb polskiej rzeczywistości gospodarczej. Analiza udziału zasobu mieszkaniowego w kontekście dochodu narodowego, rynku pracy czy sektora finansowego pozwala wskazać na istnienie silnych wzajemnych relacji. W poszczególnych analizowanych aspektach relacje te wykazują różny stopień powiązań i choć jak na przykład w odniesieniu do inflacji, nie zawsze znajdują oczywiste poparcie w danych statystycznych to jednak świadomość ekonomiczna i znajomość procesów zachodzących w gospodarce wskazuje na istnienie istotnej, choć nie zawsze bezpośredniej, korelacji. Tym samym rolę jaką mieszkalnictwo odgrywa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w analizowanym okresie ocenić należy jako istotną. Stało się tak również za sprawą faktu, iż na analizowany okres przypadły lata bardzo wyraźnego ożywienia w sektorze mieszkaniowym, którego wkład przykładowo w sektor finansowy osiągnął nie odnotowane wcześniej rozmiary. Sektor mieszkaniowy jest więc jednym z kluczowych sektorów gospodarki i odgrywa on nie tylko istotną rolę jako stymulator rozwoju gospodarczego, lecz także stwarza istotne warunki do sprawnego funkcjonowania całej gospodarki i jej dalszego rozwoju.

Bibliografia

Bryx M., 2000. Finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Pol Text, Warszawa.

Bryx M., 2001. Kierunki pożądanych zmian w polityce mieszkaniowej państwa. W: Maszynopis z Sesji Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej: Budownictwo mieszkaniowe – szanse i warunki rozwoju z 9 marca 2001.

Budując na zdrowych podstawach. Przyszłość finansowania mieszkalnictwa w Polsce, USAID/Warsaw, maj 1997.

Goetzmann W., Rouwenhorst K. Global real estate markets – cycles and fundamentals. Brandford Case, Working paper series, National Bureau of economic research.

Gorczyca M., 2002. Polski dystans mieszkaniowy; przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., Stanisławska W., 1992. Możliwości wykorzystania budownictwa mieszkaniowego, jako czynnika ożywienia gospodarki. PRB nr 1.

Kałkowski L., 2001. Co się wydarzy na polskim rynku nieruchomości do 2010 roku. Raport, nr 1. Promocja nieruchomości.

Kirejczyk K., 2002. Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy. „Nieruchomości C. H. Beck”, nr 9. Nieruchomości C. H. Beck.

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., 2004. Znaczenie sektora mieszkaniowego dla rozwoju gospodarczego. Uniwersytet Łódzki.

Kwaśniak W., 2011. Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej. KNF.

Mayo S., 1999. Mieszkalnictwo a gospodarka: Reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa. The Urban Institute Consortium.

Mieszkania niezamieszkane wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 rok. Departament Instrumentów Finansowania Mieszkalnictwa w UmiRM.

Mieszkania niezamieszkane wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 rok. Departament Instrumentów Finansowania Mieszkalnictwa w UmiRM.

Płocica A., 1994. Rola budownictwa mieszkaniowego w ożywieniu i rozwoju gospodarki – mechanizmy i możliwości. Warszawa.

Przedsiębiorczość w Polsce. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2013.

Sposób na recesję. „Gazeta Prawna”, nr 41. Infor 2001.

Sytuacja Mieszkaniowa w Polsce 2012. Polski Związek Firm Deweloperskich.
http://www.arcadis.pl/index.aspx (dostęp: 3.01.2014).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (dostęp: 3.01.2014).

http://www.gus.pl/ (dostęp: 3.01.2014).

http://rednetconsulting.pl/ (dostęp: 3.01.2014).

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1036196.html (dostęp: 3.01.2014).
Jak cytować
CEMBALA, Grzegorz. Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004-2013. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/30>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/024.