Poziom zróżnicowania europejskich koncernów elektroenergetycznych na podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych

  • Małgorzata Ulatowska

Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie zróżnicowania koncernów sektora elektroenergetycznego w kontekście uwarunkowań makro i mikroekonomicznych z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. Posługując się programem STATISTICA do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki państw, w których spółki dominujące koncernów energetycznych mają siedziby oraz wyniki ekonomiczno-finansowe poszczególnych koncernów. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne: elektrownie, spółki dystrybucyjne i sprzedawcy energii w Polsce zostały ujęte jako jeden podmiot. Podjęto próbę określenia czynników makro i mikroekonomicznych oraz danych ekonomiczno-finansowych, które istotnie wpłynęły na rozróżnienie badanych koncernów. Wyniki otrzymane z przeprowadzenia analizy dyskryminacyjnej pozwoliły na przedstawienie następujących wniosków:w rozróżnianiu wybranych koncernów na podstawie czynników mikroekonomicznych największy udział miały zmienne: przychody na 1 zatrudnionego i długookresowy majątek do długookresowego kapitału, a wyraźnie odróżniły się EdF i spółki elektroenergetyczne. w Polsce. Oznacza to, że dominujące koncerny europejskie wykazują podobieństwo w realizowaniu przyjętych przez właścicieli ekonomiczno-finansowych warunków rozwoju. Według czynników makroekonomicznych i ekonomicznych największy wkład w identyfikację podobnych grup koncernów miały jednakowe zmienne: zużycie energii elektrycznej w TWh i dług publiczny w % PKB, które poprawnie sklasyfikowały wszystkie koncerny w 100%. Wynika z tego, że największy wkład w rozróżnienie koncernów miały czynniki zewnętrzne, a ściślej wskaźniki makroekonomiczne państw, w których znajdują się siedziby spółek dominujących koncernów,

Bibliografia

Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom II. Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003

MikołajukH., Smardz J. (pod kier), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw elektroenergetyki 1998-2011, ARE, Warszawa 1999-2012,

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 51

Ulatowska M., Ekonomiczne determinanty polityki elektroenergetycznej w Polsce i innych krajach UE, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. UEP, Poznań 2012

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Jak cytować
ULATOWSKA, Małgorzata. Poziom zróżnicowania europejskich koncernów elektroenergetycznych na podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/27>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/021.