Edukacja przedszkolna na polskiej wsi w okresie transformacji gospodarczej

  • Anna Matuszczak

Abstrakt

W artykule dokonano omówienia stanu skolaryzacji przedszkolnej na wsi Polsce w porównaniu do sytuacji w mieście i ogólnie w kraju. Analiza długich szeregów czasowych (od początku okresu transformacji) pozwoliła na wskazanie tendencji badanego zjawiska. Tytułem wstępu podkreślono znaczenie edukacji w wieku najmłodszym, będącej bazą kapitału ludzkiego w każdym społeczeństwie. Następnie prześledzono poziom i dynamikę ilości placówek przedszkolnych oraz uczęszczających do nich dzieci według przyjętego wcześniej podziału. Artykuł kończy wskazanie barier w powszechnym dostępie do przedszkoli dzieci wiejskich, oparte na badaniach ankietowych kilkudziesięciu gospodarstw rolnych.

Bibliografia

Becker G. S., K. M. Murphy and R. Tamura, Human Capital, Fertility, and Economic Growth, “Journal of Political Economy”, 1990, 98(5), http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3808%28199010%2998%3A5%3CS12%3AHCFAEG%3E2.0.CO%3B2-L

Becker G. S., Rodzina jest podstawową jednostka społeczną, Polska Rodzina, nr 1/95, marzec 1995.

Becker G.S., B.R. Chiswick Education and the Distribution of Earnings; ”American Economic Review”, 1966, 56(1/2) http://links.jstor.org/sici?sici=00028282%28196603%2956%3A1%2F2%3C358%3AEATDOE%3E2.0.CO%3B2-I (24.01.2011)

Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00053&plugin=1 (24.01.2011)

Kunasz M., Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Kunasz-Szczecin.pdf (10.01.2011)

Ogrodzińska T. (red.), Koncepcja wyrównywania szans edukacyjnych młodszych dzieci poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego do sześciu lat, MENiS, Warszawa 2002

Ogrodzińska T., Małe dziecko na wsi. Edukacja jako sposób na wyrównywanie szans życiowych lub porozmawiajmy o dobrym dzieciństwie, Fundacja Wspomagania Wsi, październik 2004 (http://www.witrynawiejska.pl/images/13588_maledzieckonawsi.pdf, 10.01.2011 r.)

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, departament Badań Społecznych GUS, Warszawa 2010 (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf, 10.01.2011 r.)

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/13, departament Badań Społecznych GUS, Warszawa 2013 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_oswiata_i_wychowanie_2012-2013.pdf

Schultz T. W., Investment in human capital, American Economic Review, Vol. 51 (1), March 1961, https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/330T/350kPEESchultzInvestmentHumanCapital.pdf (24.01.2011)

Walsh J. R., Capital Concept Applied to Man, The Quarterly Journal of Economics, February, 1935, s. 225 (za M. Kunasz, Teoria kapitału..., op.cit. s. 2.)
Jak cytować
MATUSZCZAK, Anna. Edukacja przedszkolna na polskiej wsi w okresie transformacji gospodarczej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/19>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/013.