Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne

  • Piotr Kułyk

Abstrakt

Przeprowadzone rozważania wskazują na występowanie czynników makroekonomicznych naruszających równowagę na rynku kredytów. Niedoskonałości rynku kredytów dla rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych są efektem zarówno specyfiki produkcji rolnej jak i zmian zachodzących na globalnym rynku finansowym. Wśród istotnych czynników należy także zwrócić uwagę na oddziaływanie polityki rolnej za pośrednictwem transferów kierowanych do sektora rolnego. Ponadto ważną rolę odgrywają także zmiany nominalne obejmujące stopę inflacji oraz warunki terms of trade. Potwierdza to, iż w wyniku ich oddziaływania następuje zmiana wielkości dochodów gospodarstw rolnych, przynajmniej poprzez oddziaływanie na rynek kredytów dla rolnictwa. Przedstawione zniekształcenia powodują, iż alokacja czynnika kapitału a także relacje miedzy czynnikami pracy mogą nie spełniać warunku optymalizacji. Można zatem wskazać, iż rynek kredytów dla rolnictwa jest źródeł zakłóceń płynących zarówno z tytułu jego zmian jak i prowadzonych działań w ramach polityki rolnej. Ze względu na uzyskane przeciętne poziomy dopasowania modelu wymagane jest pogłębienie prowadzonych rozważań.

Bibliografia

Almeida H., Wolfenzon D., 2004, The effect of external finance on the equilibrium allocation of capital, “Journal of Financial Economics”, vol. 75, s. 133–164.

Barrett C.B., 1999, The microeconomics of the developmental paradox: on the political economy of food price policy, “Agricultural Economics”, vol. 20, s. 159-172.

Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L., 2000, Financial structure of farm businesses under imperfect capital markets, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 82, s. 920–933.

Bekaert G., Harvey C.H., Lundblad C., 2005, Does financial liberalization spur growth?, “Journal of Financial Economics”, vol. 77, s. 3–56.

Bhattacharyya A., 1996, Government Interventions, Market Imperfections, and Technical Inefficiency in a Mixed Economy: A Case Study of Indian Agriculture, “Journal of Comparative Economics”, vol. 22, s. 219–241.

Cashina P., Ce´spedes L.F., Sahay R., 2004, Commodity currencies and the real exchange rate, “Journal of Development Economics”, vol. 75, s. 239–268.

Ciaian P., Swinnen J.F.M., 2009, Credit Market Imperfections and the Distribution of Policy Rents, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 91, no. 4, s. 1124–1139.

Czyżewski A., Kułyk P., 2009, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej w UE-15 i Polsce w latach 1990-2008 [w:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, A. Borowska, A. Daniłowska (red.), Warszawa, Wydaw. SGGW, s. 7-19.

Czyżewski A., Kułyk P., 2010, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, „Ekonomista”, nr 2, s. 189-214.

Galindo A., Micco A., Ordoñez G., 2002, Financial liberalization: does it pay to join the party?, “Economia”, vol. 3, no. 1, s. 231–261.

Galindo A., Schiantarelli F., Weiss A., 2007, Does financial liberalization improve the allocation of investment? Micro-evidence from developing countries, “Journal of Development Economics”, vol. 83, s. 562–587.

Henderson J., 2009, Crisis in U.S. Financial Markets–Spillover and Recovery Prospects in Rural America: Discussion, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 91, s. 1209–1210.

Hughes D.W., Penson J.B., Bednarz C.R., 1984, Subsidized Credit and Investment in Agriculture: The Special Case of Farm Real Estate, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 66, s. 755-760.

Kata R., 2010, Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Oeconomica vol. 9, no. 3, s. 145-156.


Kułyk P., 2010, Retransfer nadwyżki ekonomicznej w warunkach regionalizacji polityki wsparcia, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 12, z. 1, s. 93-98.

Latruffe L., 2005, The impact of credit market imperfections on farm investment in Poland, “Post-Communist Economies”, vol. 17, s. 350–362.

Nicita A., 2009, The price effect of tariff liberalization: Measuring the impact on household welfare, “Journal of Development Economics”, vol. 89.

OECD, Agricultural Support, Farm Land Values and Sectoral Adjustement, Paris 2008.

Petrick M., 2004, Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland: a cross-sectional analysis, “Food Policy”, vol. 29, s. 275–294.

Saghaian S.H., Reed M.R., Marchant M.A., 2002, Monetary Impacts and Overshooting of Agricultural Prices in an Open Economy, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 84, no. 1, s. 90–103.

Shane M.D., Liefert W.M., 2000, The International Financial Crisis: Macroeconomic Linkages to Agriculture, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 82, s. 682-687.

Stannoulis K.G., Chalfant J.A., Rausser G.C., 1985, Monetary Policies and the Overshooting of Flexible Prices: Implicators for Agricultural Policy, Paper presented at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Ames.

www.oecd.org/dataoecd (dostęp: 10.03.2013).

www.worldbank/database (dostęp: 10.03.2013).
Jak cytować
KUŁYK, Piotr. Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/18>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/012.