Wybrane działania w ramach PROW 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

  • Monika Pradziadowicz

Abstrakt

W artykule zaprezentowano trzy wybrane działania w ramach dwóch osi: Osi 1 i Osi 3, które wdrażane są przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach Osi 1 zaprezentowano działanie 125, w szczególności schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, natomiast w ramach Osi 3 omówiono podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowę i rozwój wsi. Przedstawiono stan wdrażania poszczególnych działań realizowanych w Osi 1 i Osi 3., opierając się na danych z roku 2013. Na realizację PROW 2007-2013 przewidziano dla Polski w budżecie Unii Europejskiej kwotę ponad 17 mld euro, a krajowe dofinansowanie wynosi ok. 4 mld euro. Głównymi zadaniami Programu jest wspieranie modernizacji i poprawa konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach PROW na lata 2007-2013 działania 125 realizowane będą w większości odnoszące się do budowy lub remontu podstawowych urządzeń melioracji wodnej. W ramach działania 321 realizowane będą głównie działania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zaś działania 313/322/323 będą odnosiły się do wybudowania, modernizacji czy wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, obiektów sportowych, placów zabaw czy obiektów małej architektury.
Podstawowym źródłem danych, prezentowanych w części tabelarycznej są materiały zgromadzone w Systemie Informacji Zarządczej ARiMR.

Bibliografia

Analizy i raporty PROW 2007 – 2013, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty/Analizy-i-raporty (dostęp: 13.12.2013 r.).

Chyłek E.K., 2012. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. Warszawa, s.39.

Działania i poddziałania realizowane przez Urząd Marszałkowski, http://prow.wzp.pl/prow/prow_20072013/dzialania_i_poddzialania_realizowane_przez_urzad_marszalkowski.htm (dostęp: 13.12.2013 r.).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl (dostęp: 13.12.2013 r.).

Oś 4: Leader, http://www.wzp.pl/prow/leader/leader.htm (dostęp: 13.12.2013 r.).

Pomoc unijna PROW 2007-2013, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013.html (dostęp: 13.12.2013 r.).

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2007. Dz. U. Nr 64, poz. 427.
Jak cytować
PRADZIADOWICZ, Monika. Wybrane działania w ramach PROW 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/16>. Data dostępu: 07 cze. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/010.