Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika

  • Michał Borychowski

Abstrakt

Wobec malejących zasobów ropy naftowej przy stale rosnącym popycie oraz wzrastającej niepewności co do jej wydobycia z powodu zaostrzających się konfliktów w regionach bogatych w złoża tego surowca świat zwraca się ku odnawialnym źródłom energii, do których należą między innymi biokomponenty płynne I generacji (biokomponenty konwencjonalne) wytwarzane z surowców rolnych. Globalny sektor biopaliw ciekłych przeżywa od kilkunastu lat dynamiczny rozwój, czego głównym przejawem są zwiększające się produkcja i zużycie biokomponentów w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach – zarówno w państwach rozwiniętych (i wysokorozwiniętych), jak i rozwijających się. Głównymi przesłankami rozwoju tej branży wydają się być korzyści ekonomiczne, niemniej nie należy pomijać zagrożeń, które pojawiają się w odniesieniu do tego segmentu gospodarki. Do podjęcia niniejszej tematyki skłania fakt, iż współcześnie znaczenie biokomponentów (oraz innych odnawialnych źródeł energii) rośnie. Dodatkowo, wytwarzanie biopaliw z jadalnych surowców rolnych budzi kontrowersje w wielu środowiskach, stąd potrzeba na świecie szerokiego dyskursu i spojrzenia na ten sektor przez pryzmat zarówno korzyści, jak i zagrożeń (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych). Celem artykułu jest przedstawienie produkcji biokomponentów ciekłych na świecie oraz w wybranych krajach dla ukazania jej dynamiki w ostatnich kilkunastu latach. Ponadto podjęto próbę wskazania czynników determinujących rozwój tej branży w skali globalnej.

Bibliografia

Baffes J., Dennis A., 2013, Long-Term Drivers of Food Prices, The World Bank, Development Prospects Group & Poverty Reduction and Economic Management Network, Trade Department.

Banaszuk P., 2012, Środowiskowe implikacje energetycznego wykorzystania biomasy [w:] Pająk K., Schmidt W. (red.), Uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego z uwzględnieniem OZE. Wybrane aspekty. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Biernat K., 2010, Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej, Czysta Energia, nr 10 (110), s. 25-28.

Błażejewska K., 2011, Pośrednie zmiany użytkowania gruntów a produkcja bioenergii, Czysta Energia, nr 12 (124), s. 14-17.

Borychowski M., Czyżewski A., 2012, Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie – szanse, zagrożenia, kontrowersje, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5 (2012), Bydgoszcz.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Global Renewable Fuels Alliance, http://globalrfa.org/ [dostęp: 4.01.2014].

Hryniewicz M., 2008, Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, s. 175-183.

IMIX – BIOPALIWA, http://www.biopaliwaon.com.pl/index.php [dostęp: 4.01.2014].

Krajowa Izba Biopaliw, http://www.kib.pl/ [dostęp: 4.01.2013].

Kupczyk A., 2009, Tłuszcze odpadowe wypierają rośliny jadalne, Agroenergetyka, nr 2 (28), s. 36-40.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020: BIOFUEL – OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 4.01.2014].

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022: BIOFUEL – OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 4.01.2014].

Podkówka W. (red.), 2004, Biopaliwo – gliceryna – pasza z rzepaku, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., 2011, Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

The State of Food and Agriculture. Biofuels: prospects, risks and opportunities, 2008, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT, http://faostat.fao.org/ [dostęp: 4.01.2014].
Jak cytować
BORYCHOWSKI, Michał. Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/14>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/008.