Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007-2011

  • Marta Śmigla

Abstrakt

Celem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych regionów Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych w regionach określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda na podstawie danych FADN. Analizie poddano siłę ekonomiczną gospodarstw ESU, powierzchnię wykorzystywanych gruntów ornych, ilość krów mlecznych oraz średnią roczną mleczność krów. Na tej podstawie dokonano typologii regionów UE. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych skupień regionów. Porównano wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne w poszczególnych grupach regionów w celu określenia podobieństw i różnic między skupieniami.

Bibliografia

Agriculture and rural development, Farm Accounting Data Network, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm (dostęp: 30.08.2013)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2010. Niskotowarowa gospodarka rolna w Europie: definicje i najważniejsze zagadnienia, Opracowanie przygotowane na potrzeby seminarium „Niskotowarowa gospodarka rolna w UE: sytuacja dzisiaj i perspektywy na przyszłość” Sybin (Sibiu), Rumunia, 13–15 października 2010 r., https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1 (dostęp: 21.11.2013)

Gazda R. 2013, FADN, http://w-modr.pl/index.php?id=345 (dostęp: 27.08.2013)

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z, 2004.Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Grontkowska A., 2012. Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1. Warszawa.

Matuszczak A., 2012.Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 – próba określenia czynników prowzrostowych, w:Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, K. Pająk, T. Różanski (red.),Wyd. Poli Druk Poznań, Piła.

Ostasiewicz W. (red.),1999.Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Parzonko A., 2010. Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 97, z. 4, Warszawa.

Poczta W., Sadowski A., Średzińska J., 2008.Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 95, z. 1, Warszawa.

Sass R.,2007. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki nauk rolniczych, Seria G, T. 93, z.2, Warszawa.

Śmigla M., 2013. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej w 2009 roku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej nr 6(2013)
Jak cytować
ŚMIGLA, Marta. Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/13>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/007.