Wpływ zasobów środowiskowych na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich na przykładzie Gminy Stare Miasto

  • Agnieszka Wlazły Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Abstrakt

Ogólna sytuacja ekonomiczna na obszarach wiejskich jest obecnie uznawana za bardzo trudną. Na obszarach miejskich, za wyjątkiem stolic regionów i miast powiatowych, stwierdza się niewystarczające inicjatywy stymulujące rozwój wiejski. Z powodu niekorzystnych warunków dla rozwoju biznesu, prowadzenia projektów inwestycyjnych oraz dominacji rolnictwa w ogólnej gospodarce, obszary wiejskie nie są uznawane za atrakcyjne do zamieszkania i rozwoju przedsiębiorstw. Można więc wnioskować, że obszary wiejskie charakteryzują się brakiem harmonii pomiędzy ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi wymiarami procesów rozwojowych. Publikacja ta pokazuje, że właściwe wykorzystanie zasobów środowiska na obszarach wiejskich może być korzystne dla ich rozwoju ekonomicznego. Dobrym przykładem tego zjawiska jest gmina Stare Miasto w Polsce, gdzie obecność dwóch węzłów autostradowych w sposób istotny wpływa na ekonomię tego regionu. Głównym celem tej publikacji jest rozpoznanie efektów zastosowania zasobów środowiska dostępnych na obszarach wiejskich na ich rozwój ekonomiczny na przykładzie konkretnej gminy wiejskiej. Główna hipoteza postawiona w tej publikacji mówi o tym, że wykorzystanie zasobów środowiska ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich w gminie Stare Miasto. Proces badawczy obejmuje następujące etapy: przegląd literatury polskiej i międzynarodowej oraz różnych czasopism; określenie głównego celu i hipotez; analizę strategii rozwoju dla gminy Stare Miasto na lata 2015 do 2025; ocenę szans i zagrożeń związanych z ekonomicznym wykorzystaniem zasobów naturalnych; oraz przedstawienie wniosków wyciągniętych z tych rozważań.

Bibliografia

BAŃSKI J. (2011), Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. nauk. M. Halamska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto: http://bip.stare-miasto.pl (data dostępu: 23.01.2017).

CZAJA S., BECLA A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

DOBRZAŃSKA B., DOBRZAŃSKI G., KIEŁCZEWKSI D. (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

FALKOWSKI J. (1997), Rozwój i restrukturyzacja gospodarki rolnej i obszarów wiejskich w układach lokalnych, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. nauk. W. Maik, Biuletyn Z. 177, PAN KPZK, Warszawa.

GRACZYK A. (2010), Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, Ekonomia i Środowisko 1 (23).

GROSSE T. G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne 1 (8).

KALETA A. (1998), Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z UE. FAPA, UMK, SGGW, Toruń.

KAPUSTA F. (2005), Podstawy zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. nauk. M. Kłodziński, W. Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

KIEŁCZEWSKA-ZALESKA M. (1972), Geografia osadnictwa: zarys problematyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

KRUK H. (2007), Znaczenie przyrodniczej konkurencyjności regionu dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. nauk. K. Michałowski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.

KRUK H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

ŁOJEWSKI S. (2007), Ekonomia zasobów i środowiska, Wydawnictwo KPSW Bydgoszcz, Bydgoszcz.

MICHALEWSKA-PAWLAK M. (2013), Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

PASZKOWSKI S. (2000), Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork, Rural Europe – future perspectives, Roczniki Naukowe SERiA, II, (4).

PESSOA A., RUI SILVA M. (2009), Environment based innovation. Policy questions, Finisterra, XLIV, 88.

Portal Wielkopolski Wschodniej: http://www.lm.pl (data dostępu: 24.01.2017).

POSKROBKO B., POSKROBKO T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa.

POUDYALA N. C., HODGESA D. G., CORDELLB H. K. (2008), The role of natural resource amenities in attracting retirees: Implications for economic growth Policy, Ecological Economics 68.

PRZYGODZKA R. (2009), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. nauk. D. Kiełczewski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.

Publikacja GUS: Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, Warszawa 2013.

RAKOWSKA J., WOJEWÓDZKA-WIEWIÓRSKA A. (2010), Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce – Stan i perspektywa rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Raport o stanie Gminy Stare Miasto: http://www.staremiasto.mserwer.pl (data dostępu: 23.01.2017).

SŁODOWA-HEŁPA M. (2012), Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24).

STANNY M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.

Strona internetowa Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego): http://ec.europa.eu/Eurostat (data dostępu: 17.01.2017).

Strona internetowa Gminy Stare Miasto: http://www.stare-miasto.pl (data dostępu: 23.01.2017).

Strona internetowa GUS: http://www.stat.gov.pl (data dostępu: 17.01.2017).

Strona internetowa OECD: http://www.oecd.org (data dostępu: 17.01.2017).

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Koninie: http://www.powiat.konin.pl (data dostępu: 23.01.2017).

Strona internetowa: http://koninskagazetainternetowa.pl (data dostępu: 24.01.2017).

TERLUIN I. J. (2003), Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories, Journal of Rural Studies, 19.

TKOCZ J. (1998), Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydaw. UŚ., Katowice.

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto nr VII/44/2003 z dnia 28.04.2003 r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1612 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579).

VAN DER PLOEG J. D., RENTING H., BRUNORI G., KNICKEL K., MANNION J., MARSDEN T., DE ROEST K., SEVILLA-GUZMÁN E., VENTURA F. (2000), Rural Development: From Practices and Policies towards Theory, Sociologia Ruralis, 40.

WILKIN J. (2004), Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, Wieś i Rolnictwo, 2 (123).

ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. (2013), Management and use of natural resources in the development of rural economic functions in Lublin Voivodeship, Economic science for rural development, Proceedings of the international scientific conference, nr 31, Integrated and sustainable regional development, Jelgava.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
WLAZŁY, Agnieszka. Wpływ zasobów środowiskowych na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich na przykładzie Gminy Stare Miasto. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/128>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/026.