Identyfikacja wahań koniunkturalnych na rynku kontraktów terminowych na produkty rolne

  • Anna Szczepańska-Przekota Urząd Miasta w Koszalinie

Abstrakt

Kontrakty terminowe pełnią ważną rolę w gospodarce rynkowej. Zakres ich wykorzystania jest dość szeroki, mogą być one elementem zarządzania ryzykiem cenowym produkcji rolnej, a więc tzw. hedgingu, ale także przedmiotem inwestycji wolnych środków pieniężnych oraz spekulacji finansowych. Identyfikacja procesu kształtowania cen kontraktów jest w tym kontekście kluczowym czynnikiem sprawczym sukcesu działań inwestycyjnych. W publikacji podjęto próbę opisu wahań koniunkturalnych dziesięciu kontraktów terminowych na produkty rolne z rynku amerykańskiego. Szeregi danych obejmują lata 1975–2016. Dokonano dekompozycji szeregów notowań kontraktów na trend oraz składnik cykliczny. Jako cel pracy przyjęto ocenę możliwości prognozowania składnika cyklicznego za pomocą analizy harmonicznej. Do opisu i prognozowania składnika cyklicznego użyto analizy harmonicznej. Skuteczność prognoz badano testami frakcji oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Uzyskane wyniki wskazują, iż obserwacja zachowania wahań koniunkturalnych w przeszłości może przyczynić się do poprawy pozycji inwestycyjnej. Z uwagi na występujący w szeregach danych dość silny składnik nieregularny ważne jest skonfrontowanie wyników prognoz uzyskanych z modeli technicznych z prognozami uzyskanymi z modeli, które obejmują zmienne fundamentalne.

Bibliografia

ADAMOWICZ E., DUDEK S., PACHUCKI D., WALCZYK K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy Euro w kontekście struktury tych gospodarek, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze NBP, Warszawa.

BARCZYK R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

BARSKY R. B., MIRON J. A. (1989), The Seasonal Cycle and Business Cycle, Journal of Political Economy 97 (7), 503–534, http://dx.doi.org/10.1086/261614.

BERNANKE B., GERTLER M. (1989), Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, American Economic Review, 79 (1), 14–31.

CANOVA F. (1998), Detrending and business cycle facts, Journal of Monetary Economics 41, 475–512, http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3932(98)00006-3.

CIEŚLAK M. (2011), Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

COCHRANE W. W. (1958), Farm Prices: Myth and Reality, University of Minnesota Press, Minneapolis.

CZYŻEWSKI B., MAJCHRZAK A. (2015), Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce – ujęcie makroekonomiczne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (2), 26–31.

DUCA G. (2007), The relationship beetwen the stock market and the economy: experience from interantional financial markets, Bank of Valletta Review 36 (3), 1–12.

ESTEY J. A. (1959), Cykle koniunkturalne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.

FICHTENHOLZ G. M. (1997), Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

HODRICK R. J., PRESCOTT E. C. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, 29 (1), 1–6, http://dx.doi.org/10.2307/2953682.

KIYOTAKI N., MOORE J. (1997), Credit Cycles, Journal of Political Economy 105, 211–248, http://dx.doi.org/10.1086/262072.

MODIGLIANI F. (1971), Consumer Spending and Monetary Policy: the Linkages, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Paper No. 5.

NEWBERY D. M., STIGLITZ J. E. (1981), The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk, Oxford: Clarendon Press, Oxford.

PAŁASZEWSKI H. (2009), Cykl koniunkturalny we współczesnym świecie, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 13, Nr 1/2009, Kielce.

PRZEKOTA G., REMBEZA J. (2015), Cykle czy fluktuacje? Wykorzystanie analizy harmonicznej w analizie zmian indeksów giełdowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (75), s. 411–422.

ROMER D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

SOBCZYK M. (2008), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

STĘPIEŃ S., CZYŻEWSKI A. (2013), Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach, Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), 140–157.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
SZCZEPAŃSKA-PRZEKOTA, Anna. Identyfikacja wahań koniunkturalnych na rynku kontraktów terminowych na produkty rolne. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/125>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/023.