Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim

  • Katarzyna Smędzik-Ambroży Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Celem opracowania byłookreślenie wpływu instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) na zrównoważony rozwój rolnictwa obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w Wielkopolsce. W artykule postawiono hipotezę, że na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali Wielkopolski, w latach 2004–2012, rolnicy częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań proefektywnościowych, niż rolnicy z obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. Z kolei rolnicy w obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań prośrodowiskowych, niż rolnicy z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. W związku z tym po integracji z UE następowała polaryzacja w stopniu zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa regionu wielkopolskiego. Badania dowiodły, że w latach 2004–2012 gospodarstwa z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w Wielkopolsce korzystały częściej z środków finansowych na działania proefektywnościowe niż rolnicy indywidualni z powiatów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w tym regionie. W przypadku środków finansowych na działania prośrodowiskowe pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w Wielkopolsce, różnice w zakresie wsparcia finansowego z UE były nieznaczne. W związku z tym przyjęto tylko pierwszą część hipotezy opracowania.


 


Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/01601


 


Bibliografia

  BALICKI A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-
-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

  Charakterystyka gospodarstw rolnych 2005–2007 (2006 i 2008), GUS, Warszawa.
 
  CHOJNICKI Z., CZYŻ T. (1978), Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej,
[w:] Z. CHOJNICKI, T. CZYŻ, J. PARYSEK, W. RATAJCZAK, Badania przestrzennej
struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PWN, Warszawa
– Poznań.

  CZARNECKI A., STANNY M. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych
Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
CZYŻ T. (1971), Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej
struktury regionalnej Polski, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, „Prace Geograficzne”
nr 92.

  CZYŻEWSKI A. (1983), Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce
Ludowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

  CZYŻEWSKI A. (1976), Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej. Ekonomiczno-demograficzne
podstawy rozwoju w okresie 1946–1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa-Poznań.

  CZYŻEWSKI A., STROŃSKA-ZIEMANN J. (2016), Obszary wiejskie w podregionie pilskim
przed i po akcesji Polski do UE, Wyd. KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

  FERGUSON G., TAKANE Y. (1997), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice,
PWN, Warszawa.

  Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR
(2011–2014), GUS, Warszawa.

  MEGGE M. (1965), Nowe dziedziny zastosowania analizy czynnikowej – sprawdzanie
hipotez dotyczących rozwoju gospodarczego, BKPZK PAN, Warszawa.

  OKÓŃ J. (1964), Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa.
 
  PANEK T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa.

  Powszechny Spis Rolny (PSR) 2010. Obszary wiejskie (2011), GUS, Warszawa.
 
  Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) 1996 oraz 2002 (1997 i 2003),
GUS, Warszawa.

  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu pilskiego na lata 2007–2015.
 
  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu chodzieskiego na lata 2011–2020.
 
  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na
lata 2011–2020.

  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu wągrowieckiego na lata 2011–
2020.

  Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych (PSR) 2002 (2003), GUS, Warszawa.
 
  ZAKRZEWSKA M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli
psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

  Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002–2010 (2011), GUS,
Warszawa.


 


 

Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
SMĘDZIK-AMBROŻY, Katarzyna. Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/122>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/020.