Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej

  • Piotr Kułyk Uniwersytet Zielonogórski
  • Łukasz Augustowski Uniwersytet Zielonogórski

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę racjonalnego gospodarowania energią na obszarze województwa lubuskiego i w Polsce. Skupiono się w nim na problemie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych kontekście trwale równoważonego rozwoju. Otrzymane wyniki zestawiono z innymi województwami i dokonano analizy porównawczej. Celem opracowania była ocena zmian emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ich uwarunkowań. Takie podejście związane jest z horyzontem zarówno krótko- i długookresowym, co wynika z konieczności zabezpieczenia potrzeb do korzystania z czystego powietrza w koncepcji trwale równoważonego rozwoju. Wykorzystano model regresji panelowej z efektami ustalonymi oraz wybrane statystyki testowe. W kontekście trwale równoważonego rozwoju ważne okazały się zmienne takie jak udział obszarów zielonych, wynagrodzenia, liczba podmiotów, poziom ubóstwa, zużycie energii, inwestycje i konsumpcja per capita. Czynniki te wyjaśniały wpływ na trwale równoważony rozwój w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Bibliografia

Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_ainah_r2&lang=en (dostęp: 18.12.2016).

ALBALATE D., BEL G. (2010), Tourism and urban public transport: holding demand pressure under supply constraints, Tourism Management, 31 (3), 425–433, http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2009.04.011.
Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (dostęp 18.12.2016).

BIN X., BOQIANG L. (2016), Regional differences of pollution emissions in China:contributing factors and mitigation strategies, Journal of Cleaner Production 112(2016), 1454–1463.

BORYS T. (1999), Pojęcie i Struktura wewnętrzna koncepcji ekorozwoju, [w:] BORYS T.(red.) Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

CZYŻEWSKI A., KUŁYK P. (2016), Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 452, Wrocław, 32–45.

DAŃSKA-BORSIAK B. (2009), Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych, Przegląd Statystyczny, VI (2), 25–41.

DAS A., PAUL S. K. (2014), CO2 emissions from household consumption in India between 1993–94 and 2006–07: a decomposition analysis. Energy Econ. 41, 90–105.

DESZCZKA M., DWORAKOWSKA M., GOS M., WĄSOWICZ M. (2011), Gospodarowania zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

DOBRZAŃSKA B. M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

DU L. M., WEI C., CAI S. H. (2012), Economic development and carbon dioxide emissions in China: provincial panel data analysis, China Economic Review. 23, 371–384, http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2012.02.004.

Environmental Performance Reviews. Poland Highlights, OECD 2015.

FIEDOR B. (2014), Ekologiczny wymiar trwałego rozwoju a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, PYSZ P., GRABSKA A., MOSZYŃSKI M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2, 211–227.

GAJDZIK B. (2010), Urbanizacja w zrównoważonym rozwoju województwa śląskiego, JEcolHealth, vol. 14, nr 5, wrzesień-październik, 221–225.

GAJDZIK B., WYCIŚLIK A. (2010), Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

GRACZYK M. (1999), Zarządzanie proekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.

HOLZNER M. (2011), Tourism and economic growth: the beach disease? Tourism Management, 32 (4), 922–933.

KEPPLINGER D., TEMPL M., UPADHYAYA S. (2013), Analysis of energy intensity in manufacturing industry using mixed-effects models. Energy 59, 754–763, http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.07.003.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 48.

KOZŁOWSKI S. (1994), Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOZŁOWSKI S. (2000), Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
KUFEL T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

LEE J. W., BRAHMASRENE T. (2013), Investigating the influence of tourism on economic growth and carbon emissions: Evidence from panel analysis of the European Union / Tourism Management 38, 69–76, http://dx.doi.org/10.1016/j. Mapy EasySoftware, http://mapy.easysoftware.pl/ (dostęp: 18.12.2016).

Ochrona Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007–2015.

POSKROBKO B. (2007), Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, [w:] POSKROBKO B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rio Declaration on Environment and Development 1992.

SHI-CHUN XU, LE ZHANG, YUAN-TAO LIU, WEN-WEN ZHANG, ZHENG-XIA HE, RU-YIN LONG, HONG CHEN, (2017), Driving forces of Chinese primary air pollution emissions:an index decomposition analysis, Journal of Cleaner Production 142, 3061–3074.

ŚLESZYŃSKI J. (1999), Podejście organizacji i instytucji międzynarodowych do budowy systemów wskaźników ekorozwoju, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, BORYS T. (red.),Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

STEWART C., HESSAMI M-A. (2005), A study of methods of carbon dioxide capture and sequestration-the sustainability of a photosynthetic bioreactor approach, Energy Conversion and Management 46 (2005) 403–420, http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2004.03.009.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627.

WILK R., SŁADEK S. (2010), Dwutlenek węgla a zmiany klimatyczne, VII Ekoenergetyczna Konferencja – Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej, Gliwice, 1–5.

WNUK Z. (2010), Stan środowiska w Polsce, [w:] WNUK Z. (red.), Ekologia i ochrona środowiska.Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
KUŁYK, Piotr; AUGUSTOWSKI, Łukasz. Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/106>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/005.