Wykształcenie konsumentów żywności ekologicznej z województwa podkarpackiego a czynniki wpływające na jej zakup

  • Ryszard Dziekan Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • Magdalena Konieczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Abstrakt

Celem pracy była próba określenia czynników wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego w zależności od ich poziomu wykształcenia. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety w II kwartale 2015 roku, na terenie województwa podkarpackiego wśród 308 konsumentów żywności ekologicznej. Stwierdzono, że konsumenci z wykształceniem wyższym w większym stopniu postrzegali żywność ekologiczną w kategorii żywności gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne oraz są bardziej otwarci na poszukiwanie nowych produktów. Natomiast respondenci posiadający wykształcenie średnie charakteryzowali się najdłuższym stażem zakupu żywności ekologicznej. Największy odsetek badanych z wykształceniem zawodowym  spośród pozostałych respondentów zaopatrywał się w taką żywność co najmniej raz w tygodniu i przeznaczał na nią kwotę ponad 201 zł miesięcznie. W grupie tej także przeważał pogląd, iż koniecznym jest poszerzenie dotychczasowego asortymentu żywności ekologicznej o nowe produkty. Najczęstszą barierą ograniczającą zakup żywności ekologicznej była nadal zbyt wysoka jej cena.

Bibliografia

CHUDZIAN J., CHATYS M. (2014), Znajomość znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVI, z. 6.

FiBL, IFOAM (2016), The World of Organic Agriculture. Statistic and Emerging Trends 2016, Bonn, Frick: Research Institute of Organic Agriculture FIBL, IFOAM – Organics International.

GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA M. (2011), Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowanie na rynku żywności, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 51.

GUZAL-DEC D., ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. (2016), Rola informacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 1.

INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, (2017), www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html (dostęp: 24.02.2017).

JANULEWICZ P., BUJANOWICZ-HARAŚ B. (2016), Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 3.

JASIŃSKI J., MICHALSKA S., ŚPIEWAK R. (2013), Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

KOMOROWSKA D. (2016), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 1.

MATYSIK-PEJAS R., CIEŚLIK J. (2016), Konsumencka ocena rynku żywności ekologicznej na przykładzie Krakowa, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 5.

NOWOGRÓDZKA T. (2012), Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (2).

OLECH E., KUBOŃ M. (2015), Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVII, z. 1.

PIOTROWSKA A. (2014), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVI, z. 6.

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO (2017), www.podrb.pl/agroturystyka/2061.html (dostęp: 24.02.2017).

PREACHER K. J. (2001), Calculation for the chi-square test: An interactive calculation tool for chi-square tests of goodness of fit and independence [Computer software]. Available from http://quantpsy.org (dostęp: 18.01.2017).

ROGOWSKA M. (2010), Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. nauk. FLEJTERSKI S., SZEWCZUK A., KOGUT-JAWORSKA M., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 620, Ekonomiczne problemy usług, nr 61, Szczecin.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007: w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz. U. L 189.

SIEDLECKA A. (2014), Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), Poznań.

STRZELECKI Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

SZELĄG-SIKORA A., RORAT J. (2015), Rola marketingu w zwiększaniu rozpoznawalności produktów ekologicznych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVII, z. 6.

SZEWCZUK A., KOGUT-JAWORSKA M., ZIOŁO M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

SZYMONA J. (2013),Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2340/plik/oe210_inter.pdf (dostęp: 20.07.2015).

TURCZAK A. (2013), Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, człowieka i społeczeństwo, [w:] Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, red. E. Mazur-Wierzbicka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

TURCZAK A. (2014), Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek nr 1 (46).

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE, (2016), Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów.

WASILIK K. (2014), Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich, Handel Wewnętrzny 3(350).

WITEK L. (2014), Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, 1(354).

WOJCIECHOWSKA-SOLIS J., SOROKA A. (2016), Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16 (XXXI), z. 2.

ZEGAR J. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ŻAKOWSKA-BIEMANS S. (2011), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(4).

ŻAKOWSKA-BIEMANS S. (2015), Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, [w:] 25 lat Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn Informacyjny nr 4/2015.

ŻAKOWSKA-BIEMANS S., ORZESZKO-RYWKA A., JANKOWSKI P., LIPIŃSKA E., (2012), Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy, [w:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
DZIEKAN, Ryszard; KONIECZNY, Magdalena. Wykształcenie konsumentów żywności ekologicznej z województwa podkarpackiego a czynniki wpływające na jej zakup. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/104>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/003.