Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów

  • Marcin Boruta Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Zachodzące procesy starzenia się ludności indukują potrzebę aktywności naukowej w kierunku rozwiązywania problemów przez nie generowanych, w tym kwestii związanych z mieszkalnictwem. Wynika to z faktu, iż segment osób starszych jako potencjalnych odbiorców oferty mieszkaniowej, będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę. Rozpatrując problemy związane z mieszkalnictwem dla seniorów, należy dostrzec, iż populacja ta jest silnie zróżnicowana wewnętrznie. Heterogeniczność ta implikuje konieczność pojawienia się szerokiej i zróżnicowanej oferty mieszkaniowej adresowanej do osób starszych.
Niezależne mieszkania, dostosowane architektonicznie oraz wyposażone w technologie dedykowane seniorom stanowią jedną z możliwych form mieszkalnictwa senioralnego. Celem opracowania jest eksplikacja znaczenia gerontechnologii w ramach koncepcji srebrnej gospodarki. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu problemu starości demograficznej, jak i tendencji demograficznych warunkujących obecny i przyszły kształt zasobów mieszkaniowych dla seniorów. Opracowanie stanowi studium przypadku – w pracy omówiono przykład wzorcowego mieszkania dla seniorów zlokalizowanego na warszawskich Bielanach, w którym zastosowano szereg rozwiązań
z zakresu gerontechnologii.

Bibliografia

AHTONEN A. (2012), Healthy and active ageing: turning the “silver” economy into gold, [w:] European Policy Centre, Brussels, http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1426_healthy_and_active_ageing.pdf (data dostępu 27.08.2016).

BANG W., BIEN Z., STEFANOV D. H. (2004), The smart house for older persons and persons with physical disabilities: structure, technology, arrangements, and perspectives, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 12(2), s. 228–250.

BŁĘDOWSKI P., KUBICKI P. (2014), Lokalna polityka społeczna wobec nowych wyzwań. Od interwencji do aktywizacji, [w:] Polityka społeczna, nr 3, s. 34–36.

BOJANOWSKA E. (2008), Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.

BRZESKI W., KIREJCZYK K., KOZŁOWSKI E. (2014), Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce, REAS, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/reas%20
perspektywy%20rozwoju%20budownictwa%20senioralnego.pdf (data dostępu 11.10.2016).

CARSTENS D. Y. (1985), Site Planning and Design For the Elderly: issues, guidelines, and alternatives, Van Nostrand Reinhold Company, New York.

ENSTE P., NAEGELE G., LEVE V. (2008), The Discovery and Development of the Silver Market in Germany, [w:] KOHLBACHER F., HERSTATT C. (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer, s. 325–339, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-75331-5_22
(data dostępu 29.09.2016).

GAWRON H., STRĄCZKOWSKI Ł., CELKA K., MAZURCZAK A. (2012), Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania), Poznań.

GOLINOWSKA S. (2012), Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie – Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, nr 1, s. 76–85, http://www.wuj.pl/UserFiles/
File/Zdrowie%20Publiczne_1_2011/Zdrowie%20Publiczne_1_2011_5.pdf (data dostępu 03.09.2016).

HELAL S., MANN W., EL-ZABADANI H., KING J., KADDOURA Y., JANSEN E. (2005), The gator tech smart house: a programmable pervasive space, IEEE Computer Society, no. 38, s. 64–74, http://www.cise.ufl.edu/~helal/projects/publications/helal_
GTSH_IEEE_Computer_March_2005.pdf (data dostępu 06.11.2016), http://dx.doi.org/10.1109/MC.2005.107.

KLIMCZUK A. (2011), Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, [w:] GRZYBOWSKI M. (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2031470 (data dostępu 02.09.2016).

KLIMCZUK A. (2013), Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa, Forum odpowiedzialnego biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-gospodarka-jako-odpowiedz-sektora-prywatnegowobec-
starzenia-sie-spoleczenstwa/ (data dostępu 12.10.2016).

REMBIASZ M. (2015), Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP, [w:] Strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, nr 116, s. 139–148.

REGNIER V., DENTON A. (2009), Ten new and emerging trends in residential group living environments, Neurorehabilitation 25 (3), 169–188.

RZECZYŃSKI B. (2009), Gerontechnologia w przestrzeni komunalnej, Przegląd Komunalny, nr 3, s. 86–87.

SANDHU J. (2001), An integrated approach to universal design: toward the inclusion of all ages, cultures, and diversity, [w:] PRESIER W. F. E., OSTROFF E. (ed.), Universal Design Handbook, New York: McGraw Hill.

STRĄCZKOWSKI Ł. (2013), Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, nr 155, s. 200–212.

SZUKALSKI P. (2012), Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, Polityka Społeczna, nr 5–6, s. 6–10, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/
11089/6130/PS%202012%205-6.pdf;sequence=1 (data dostępu 01.09.2016).

SZUKALSKI P. (2012b), Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna– Biuletyn Informacyjny, nr 7, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/
handle/11089/3516/2012-7%20Srebrna%20gospodarka.pdf?sequence=1 (data dostępu 01.09.2016).

TRAFIAŁEK E. (2016), Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku, między ateizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

ULRICH R. S. (1984), View through a window may influence recovery from burgery, Science, no. 224, https://mdc.mo.gov/sites/default/files/resources/2012/10/ulrich.
pdf, (data dostępu 17.10.2016).

USEFIL Project, https://www.usefil.eu/ (data dostępu 26.10.2016).

VACHER M., ISTRATE D., PORTER F., JOUBERT T., CHEVALIER T., SMIDTAS S., MEILLON B., LECOUTEUX B., SEHILI M., CHAHUARA P. (2011), The sweet-home project:Audio technology in smart homes to improve well-being and reliance, In Proceedings
of the Annual International Conference on Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, Boston, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00641850/document (data dostępu 26.10.2016), http://dx.doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6091309

ZIMNOCH K. (2013), Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach kulturowych Podlasia, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4, s. 25–36, http://optimum.uwb.edu.pl/wpcontent/uploads/numery_pdf/64_Optimum_4_2013, pdf (data dostępu 27.09.2016).

Strona internetowa mimowieku.pl, http://mimowieku.pl/ (data dostępu 02.11.2016).

Strona internetowa kolociebie.com, http://kolociebie.com/zobaczcie-jak-wygladacalkowicie-
przystosowane-mieszkanie-dla-seniora/ (data dostępu 02.11.2016
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
BORUTA, Marcin. Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/103>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/002.