Wskazówki dla recenzentów

Procedura recenzowania tekstów w czasopiśmie Postępy Nauk Ekonomicznych

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty przygotowane zgodnie ze "Wskazówkami dla autorów".

 2. Redaktor Tematyczny danego numeru czasopisma dokonuje wstępnej merytorycznej selekcji zgłoszonych artykułów, po jego akceptacji artykuły poddawane są procedurze recenzowania.

 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.

 4. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

 5. Obowiązuje model tzw. ślepej recenzji, w ramach którego autor/autorzy artykułu i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Wybór recenzentów dokonywany jest przez Komitet Redakcyjny z uwzględnieniem rekomendacji Redaktora Tematycznego.

 6. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się inną możliwość recenzowania niż formuła ślepej recenzji. Wówczas jednak recenzent jest zobowiązany podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Mowa tu o zachodzących między recenzentem a autorem bezpośrednich:

  • relacjach osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński),
  • relacjach podległości zawodowej,
  • współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 7. Recenzja ma formę pisemną zgodnie ze wzorem recenzji i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzja z pozytywną konkluzją dopuszcza sformułowanie przez recenzenta zakresu niezbędnych korekt.
 8. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oznacza przyjęcie danego artykułu do dalszej procedury wydawniczej. W sytuacji jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję o kontynuowaniu dalszych prac nad tekstem podejmuje wspólnie Komitet Redakcyjny i Redaktor Tematyczny. W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych artykuł jest automatycznie odrzucany, jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia danego artykułu do druku nawet wówczas, gdy otrzyma on dwie pozytywne recenzje.

 9. Do publicznej wiadomości podaje się listę nazwisk współpracujących recenzentów raz w roku. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.

  Wzór formularza recenzji do pobrania:


        Formularz recenzji